Žadatel musí předložit nejen osobní doklad, ale také uvést důvod, proč kopii potřebuje.

„Pokud tyto podmínky nesplní, kopii mu nevydáme,“ uvedl Daniel Janošík, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj.

Vysvětlil, že smyslem tohoto požadavku je vytvořit databázi, která zabrání zneužití poskytnutých informací například pro obchodní nebo reklamní účely.

„Dosud zákon tuto evidenci nepožadoval, což mohlo vést ke zneužití citlivých osobních údajů,“ uvedl Janošík.

Nová legislativa přináší změny se zápisem stavby do katastru nemovitostí.

Jejím základem je předpoklad, že vlastník stavby je zároveň majitelem pozemku, pokud se neprokáže, že je tomu jinak.

V praxi to znamená, že pokud na pozemku, který patří jednomu z manželů, postaví oba dohromady novostavbu a chtějí ji zapsat jako společný majetek, musí kromě jiných dokladů předložit i listinu, ve které bude tento fakt potvrzen. Může to být například souhlasné prohlášení obou manželů.

„Občané si často myslí, že samotné kolaudační rozhodnutí prokazuje vlastnictví stavby, ale není tomu tak,“ upozornil Janošík.

Přitom v Olomouckém kraji asi ve čtvrtině všech případů má pozemek a na něm stojící stavba různé majitele. Často jde o garáže nebo chaty na pozemcích obce, popřípadě o domy stojící na pozemku někoho jiného, například rodičů stavebníka.

Další novinkou je i to, že katastrální úřad může vyhotovit výpis z listu vlastnictví se zpětnou platností k jakémukoliv datu.

Lucie Herberová