„Předložené řešení je v souladu s tím, co jsme projednali s NPÚ, s jejich stanovisky,“ uvedl ředitel olomouckého závodu ŘSD Martin Smolka.

Křížení chystané východní tangenty se stávající silnicí třetí třídy předkládá ŘSD ve dvou variantách, jak stojí ve zveřejněné Dokumentaci EIA.

Jedna představuje vybudování lávky pro pěší a cyklisty, stávající frekventovaná silnice spojující Chválkovice a Samotišky by byla zaslepena.

V druhém případě jde o překlenutí mostem. Toto technické řešení počítá se zachováním stávající silnice třetí třídy pro osobní a veřejnou dopravu. Mostní objekt o jednom poli by měl samostatný pás společně pro chodce a cyklisty.

Podjezd zamítnut

Navrhované přemostění podle ŘSD splňuje podmínky ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. Požadavky jsou na co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do historické poutní aleje.

„Varianta středně dlouhého mostu představuje řešení s nejmenšími negativními dopady z pohledu zachování kontinuity poutní aleje. Tato varianta byla doporučena pro zapracování do Dokumentace EIA,“ uvedlo ŘSD.

V minulosti se zvažoval i podjezd pod novou silnicí I/46 – toto řešení bylo zamítnuto s ohledem na blízkost hladiny podzemní vody pod terénem, což by vyžadovalo prakticky souvislé čerpání jak podzemní, tak dešťové vody z prostoru podjezdu.

V rámci procesu EIA se odborníci museli vypořádat s ochranou podzemních zdrojů pitné vody využívanými mlékárnou Olma.

Nově je v dokumentaci navržen vodovod propojující celkem sedm vrtů realizovaných v rámci hydrogeologických průzkumů pro případ, kdyby došlo k ovlivnění kvality čerpané vody.

Začátek stavby? Snad 2026

Nový úsek silnice I/46 dlouhý 7350 metrů, který má stát zhruba tři miliardy korun, přinese velkou úlevu lidem žijícím ve Chválkovicích, ale i dalších částech. Ze zastavěného území odvede velkou část dopravy.

Začátek stavby je navržen v již vybudované mimoúrovňové křižovatce Holice na silnici I/35. Trasa pak pokračuje severním směrem do křižovatky u Týnečku na hranici území Olomouce.

Tangenta dopravně propojí, podél východního okraje města, tranzitní dopravu směřující na sever po silnici I/46 na Šternberk. Chystaná autostráda mezi Týnečkem a Šternberkem v těchto dnech získala územní rozhodnutí.

Pro východní tangentu by ŘSD chtělo získat územní rozhodnutí v příštím roce, v roce 2025 by mohlo mít stavební povolení. Jezdit by se při zahájení stavby v roce 2026 mohlo o dva roky později.

Termíny se však mohou změnit v závislosti na zajištění finančních prostředků na výstavbu, i s ohledem na délku navazujících řízení.