1. Kdy přesně se letošní komunální volby konají?

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech. V pátek 15. října 2010 od čtrnácti do dvaadvaceti hodin a o den později v sobotu 16. října od osmi do čtrnácti hodin. Na některých místech budou moci voliči hlasovat i ve volbách do Senátu. Pro toto hlasování platí stejný čas.

2. Kdo všechno může jít v mé obci k volbám?

Každý, kdo je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně osmnácti let. Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky. K volebním urnám mohou přijít i občané členského státu Evropské unie, kteří mají v obci trvalé bydliště. Tito voliči ovšem mají právo volit jen v případě, pokud do 13. října požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

3. Jak se dozvím, kam mám jít volit?

Starosta vaší obce měl povinnost informovat vás o době a místě konání voleb prostřednictvím svého oznámení nejpozději patnáct dnů před volbami. Pokud je u vás více volebních okrsků, starosta musí uvést, které části obce patří do kterého okrsku, a oznámení zveřejnit na území každého z nich, včetně adres volebních místností.

4. Co si určitě nesmím doma zapomenout?

Komisi se musíte prokázat občanským průkazem nebo platným cestovním pasem (popřípadě diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

5. Jak získám hlasovací lístky?

Hlasovací lístky vám měly přijít do schránky nejpozději tři dny před volbami. Pokud se přesto stane, že lístek z nějakého důvodu nemáte nebo ho omylem poškodíte, můžete požádat komisi o nový.

6. Musím jít při volbách za plentu?

Ano. Poté, co od komisařů dostanete úřední obálku, případně hlasovací lístky, musíte vstoupit do prostoru za plentou, který je určený k úpravě hlasovacích lístků. Jinak vám komisaři neumožní hlasovat.

7. Jak mám správně vyplnit hlasovací lístek?

• První možností je označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Pozor, pokud byste tímto způsobem označili více než jednu stranu, byl by váš hlas neplatný.

• Lze také označit v rámečcích před jmény politiků křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše jich však může být tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Jejich počet si přečtete v záhlaví hlasovacího lístku. Je třeba si pohlídat, abyste v tomto případě omylem neoznačili více kandidátů, než má zastupitelstvo členů, jinak váš hlas nebude platný.

• Anebo můžete oba způsoby popsané v předchozích bodech kombinovat. Můžete označit křížkem jednu volební stranu a k tomu ještě okřížkovat jednotlivé kandidáty, které chcete volit z ostatních stran. V tomto případě dáte hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva ob­ce.

Příklad pro názornost: Pokud má být zvoleno například jedenáct členů zastupitelstva a vy označíte volební stranu s jedenácti kandidáty a kromě toho pět kandidátů ze sloupců dalších stran, získá vámi označená strana šest hlasů pro kandidáty na prvních šesti místech.

8. Jak vypadá správný postup při hlasování?

Úřední obálku s vyplněným hlasovacím lístkem vhodíte před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý občan musí hlasovat osobně, zastoupení není přípustné. Jiný volič může být za plentou a hodit obálku do urny jen v případě, pokud hlasující nemůže sám upravit lístek kvůli tělesné vadě nebo nemůže číst či psát.

9. Co mám dělat, když chci volit, ale nemohu (třeba kvůli nemoci) k volbám přijít?

Můžete požádat volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost. Komise pak za vámi vyšle dva své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

10. V parlamentních volbách bylo možné hlasovat na volební průkaz. Je to možné i nyní?

Nikoli. V případě komunálních voleb zákon takovou možnost nepřipouští.