Mše svatá za účasti většiny biskupů ČR, apoštolského nuncia Giuseppe Leanzy i zástupců biskupských konferencí Slovenska, Polska a Německa začala v 10 hodin průvodem z farního domu přes náměstí do zaplněné katedrály.

Další lidé mohli sledovat bohoslužbu prostřednictvím velkoplošných obrazovek přímo z náměstí. Třeba jako Eliška Smetanová, která do Olomouce na biskupské svěcené přijela ze Suché Loze u Uherského Brodu.

„Tak trochu známe otce Nuzíka. Manžel pochází ze Strání, kde předtím působil. Slavnost byla nádherná, bylo to moc dojemné. Jsem ráda, že jsem tady byla,“ řekla mladá maminka.

Na vyhrazených místech před oltářem už předtím zasedli také zástupci veřejného života – představitelé vlády ČR, parlamentu, Olomouckého a Zlínského kraje i města Olomouce – a dalších institucí, rodinní příslušníci svěcenců, věřící z míst, kde oba dříve působili jako kněží, i lidé z jejich rodišť, Šumperska a Strání.

Hlavním celebrantem bohoslužby byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se také ujal úkolu udělit kandidátům biskupské svěcení. Jako spolusvětitelé s ním obřad vedli také brněnský biskup Vojtěch Cirkle a emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.

Svěcenci při obřadu před liturgickým shromážděním mimo jiné slíbili, že budou věrně a vytrvale hlásat evangelium, střežit neporušenost víry, otevírat svá srdce chudým nebo modlit se za svěřený lid.

„Naprostou odevzdanost budoucí službě symbolicky projevili prostrací, ležením tváří k zemi při zpěvu litanií. Vzkládáním rukou všech přítomných biskupů a následnou modlitbou bylo oběma kandidátům uděleno samotné svěcení, oba noví biskupové poté přijali symboly svého úřadu: evangeliář, prsten, mitru a berlu,“ vysvětlil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.