Kvůli přírodnímu radioaktivnímu plynu a ozdravných opatřeních v mateřince bylo v obci dusno. Obec však odmítá, že by situaci podcenila. Ujistila, že do konce letošního roku firma realizuje protiradonová opatření. Do té doby budou učitelky ve třídách více větrat, jak doporučil Státní ústav radiační ochrany.

Zvýšenou koncentraci radonu v mateřince odhalilo orientační měření už v roce 2017. Odborníci zde naměřili přes 500 beckquerelů (Bq) na metr krychlový vzduchu. Takzvaná referenční hodnota je 300 beckquerelů. Přírodní radioaktivní plyn se začal v místnostech koncentrovat ve vyšší míře po zateplení školky a výměně oken za plastová.

Narušena byla dosavadní cirkulace vzduchu. Vedení mateřské školy proto hned na podzim 2017 objednalo zpřesňující měření, na které ovšem v Blatci čekali do letošního jara. Potvrdil překročení 300 beckquerelů – 480 Bq/m³ při pobytu dětí, přičemž hodnoty během dne postupně klesaly. O víkendu, kdy se v mateřince nevětralo, naměřily přístroje 1200 beckquerelů.

Přehlášení dětí jinam? Situace se zklidnila

Ve školce proto ihned přijali opatření. Státní ústav radiační ochrany doporučil vedení mateřinky více větrat před příchodem dětí. "To se dodržuje a bude dodržovat do provedení ozdravných opatření,“ uvedl starosta Blatce Mojmír Dostál.

Rok a půl mezi orientačním a podrobným měřením radonu ve školce, kterou navštěvuje více než 20 dětí, vysvětlil tím, že prioritně byly řešeny školy s výskytem radonu nad 1000 Bq/m³.

„Nikdo nic nepodcenil. Už na podzim 2017 bylo ředitelkou školy objednáno zpřesňující měření, ač to nikdo neukládal. Sami jsme se takto rozhodli,“ bránil se kritice, která přišla od některých rodičů.

Podle starosty nelze provést protiradonová opatření pouze na základě orientačního měření.

„Až na základě následného, zpřesňujícího měření lze zvolit konkrétní účinná ozdravná opatření a žádat o dotaci na tato realizovaná opatření,“ vysvětloval starosta.
Obec již objednala firmu, která provede zásahy v říjnu a listopadu letošního roku.

„Musí tomu předcházet ještě jedno měření, odkud přesně radon stoupá. To lze spolehlivě zjistit, až se venku ochladí a v budově se zatopí,“ upozornil starosta Blatce. Ve vytápěné budově vzniká v přízemí mírný podtlak a radon je z podloží „nasáván“ prasklinami a spárami.

Škola podle ředitelky zatím dodržuje doporučení Státní ústav radiační ochrany.

„Ve zvýšené míře se větrá před příchodem dětí i během jejich pobytu, což v současné situaci považuje Státní ústav radiační ochrany za dostatečné a neohrožující zdraví dětí,“ vysvětlovala ředitelka ZŠ a MŠ Blatec Hana Bednářová.

„Postupovali jsme zodpovědně a správně. Hodnoty nebyly ohrožující a podle ústavu bylo adekvátním opatřením větrání,“ dodala.

Podle starosty není vyloučeno, že některé blatecké děti do mateřinky nenastoupí. Rodiče se nechali slyšet, že potomky přehlásí jinam.

„Situace se již zklidnila. Vím, že to zvažovali rodiče dvou dětí, ale závěr neznám,“ sdělil Dostál. „V tuto chvíli nemám potvrzeno, že by se někdo přehlašoval jinam,“ reagovala ředitelka.

Protiradonové opatření spočívající v odvětrání podloží ventilátorem si podle starosty vyžádá kolem 500 tisíc korun, přičemž veškeré náklady pokryje dotace. Vrtat se bude za provozu, protože do budovy zevnitř nebude firma zasahovat.

Problém desítek obcí

Boj s radioaktivním plynem, který není vidět ani cítit a při dlouhodobém pobytu v zamořeném prostředí může s odstupem času vyvolat rakovinu plic, vedly v Olomouckém kraji v minulých letech desítky obcí. Například Bouzov. Byl mezi prvními, kde hledali co nejúčinnější opatření ve spolupráci s odborníky.

„Radon jsme zjistili v mateřské škole. V podlahách se prováděla opatření v podobě izolace a pak také v půdním prostoru, kde byla instalována vzduchotechnika. Následná měření prokázala účinnost těchto provedených opatření,“ vzpomínal starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.

Pro zjištění hodnot radonu v bytě či domě je možné využít bezplatného testování v rámci Radonového programu ČR koordinovaného Státním ústavem pro radiační ochranu.

Toto informativní měření úrovně objemové aktivity radonu se provádí pomocí stopových detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Zpravidla se umisťují dva stopové detektory na dva měsíce v topném období. Výsledky zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany.

Co je radon?

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Jak se může radon dostat do domu?

Nejčastěji ze země pod budovou, kde mohou být vysoké koncentrace radonu. Protože ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon "nasáván" z podloží různými prasklinami a netěsnostmi. Zpravidla menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a podzemní vody přiváděné do budov.

Jak radon škodí zdraví?

U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že příčinou toho bylo ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu. Stejná situace je i v domech s vysokou koncentrací radonu. V pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést rozumná protiradonová opatření. Pokud je naměřena hodnota dokonce vyšší než 4000 Bq/m3, měl by být v takové místnosti vyloučen dlouhodobý pobyt osob. Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující 400 Bq/m3, stačí rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je zpravidla třeba provést stavební úpravy.

Mění se koncentrace radonu v domě?

Může se měnit velmi významně. Silně ji ovlivňuje jednak větrání, jednak změny v přísunu radonu z podloží. Pokud radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu ve dne a v noci i v jednotlivých dnech v létě a zimě. Vyšší hodnoty bývají obvykle v noci a v topném období. Doporučuje se proto dům posuzovat přednostně podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření provádět spíše v topném období a za omezeného větrání. (Zdroj: Státní ústav radiační ochrany)