Jubilejní oslavy se proto prolínají celým letošním rokem. Ani letos nebudou chybět velké akce jako třeba tradiční Majáles, na září se pak chystá historicky největší setkání absolventů univerzity.

„Současně při této příležitosti oslaví 25 let fakulta tělesné kultury a 25 let právnická fakulta. Celkový program pro tisícovky očekávaných návštěvníků Olomouce bude koncipován od pátku 9. do soboty 10. září po celém městě a samozřejmě ve všech prostorách univerzity," uvedla mluvčí Univerzity Palackého Gabriela Sýkorová.

Doplnila, že hlavním bodem a vrcholem programu pak bude společné setkání absolventů v sobotu 10. září od 15 hodin. „Poslední velké setkání absolventů Univerzity Palackého v Olomouci proběhlo před dvaceti lety," uvedla.

Už za několik dní si však nejen univerzita, ale i město Olomouc připomene sedmdesátileté výročí od znovuobnovení vysokého školství.

„V neděli 21. února v 15 hodin se opět rozezní zvony olomouckých kostelů sv. Mořice, sv. Michala a sv. Václava. Tak, jako každý rok připomenou, že v tuto dobu byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity, a tak se naplnil sen jejich předchůdců o univerzitním městě," dodala mluvčí Univerzity Palackého.

Výběr akcí 2016• Majáles, 3. a 4. května 2016
• Kořeny – setkání absolventů a učitelů LF, 16. dubna 2016
• Aeduca – konference o celoživotním vzdělávání (říjen)
• Letní škola slovanských studií: 23.7.–21. 8. 2016
• Letní škola rozvojových studií (přelom srpna a září)
• Uvedení do funkce nové děkanky Právnické fakulty UP + odhalení reliéfu Jana Palach sochaře Zdeňka Přikryla – 24. 2. 11.00
• Olomoucké právnické dny – květen 2016 (19. a 20. května 2016)
• Den otevřených dveří UP – listopad 2016 (25. 11. 2016)

CO UPOL ČEKÁ v roce 2016

Výstavba• První akcí je dokončení výstavby spojovacího koridoru v areálu Neředín. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který spojí budovu testovací haly a budovu testovacího bazénu a vytvoří potřebné provozní zázemí těchto budov, jejichž výstavby byla spolufinancovaná z prostředků EU (85 %) v rámci programu OPPI. Výstavba spojovacího koridoru je plně financovaná z vlastních prostředků univerzity. Předpokládané náklady činí cca 41 mil. Kč včetně DPH a stavba by měla být uvedena do provozu v březnu 2016.

• V dubnu letošního roku by měla být zahájena výstavba Centra kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Jedná se o poslední etapu výstavby tzv. Kampusu Neředín pro FTK. V budově o 4 podlažích budou umístěny laboratoře, vyšetřovny, pracovny a zázemí pro vědu a výzkum Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Předpokládané náklady výstavby ve výši cca 92 mil. Kč včetně DPH budou ve výši 90 mil. Kč hrazeny ze systémové dotace státního rozpočtu a zbytek uhradí UP z vlastních zdrojů. Ukončení akce a její uvedení do provozu se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2017.

• Ve stejnou dobu bude zahájena Rekonstrukce objektu Křížkovského 10 pro potřeby Filozofické fakulty UP v Olomouci. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci historického objektu s předpokládanými náklady ve výši cca 244 mil. Kč včetně DPH. Velká část nákladů ve výši 240 mil. Kč bude hrazena ze systémové dotace státního rozpočtu. Ukončení akce a její uvedení do provozu se předpokládá v září 2018.

• V září letošního roku je plánováno zahájení Rekonstrukce objektu Na Hradě 5 pro potřeby Filozofické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu včetně půdní vestavby s předpokládanými náklady ve výši cca 90 mil. Kč včetně DPH. Část nákladů ve výši 60 mil. Kč bude hrazena ze systémové dotace státního rozpočtu. Ukončení akce a její uvedení do provozu se předpokládá v září 2017.

Koleje a menzy• Vybudování WiFi pokrytí na další 2 koleje, první bude kolej Šmeralova v únoru 2016, druhá kolej (zatím pevně nestanovena) v polovině roku – prázdniny.

• Dovybavení hotelových pokojů na koleji Generála Svobody novými TV a nábytkem + otevření snídaňové výdejny pro hotelové hosty a zájemce z řad studentů tamtéž.

• Nasazení nového stravovacího informačního systému pro menzy UP, vč. aukčního modulu pro nákup potravin.

• Započetí rekonstrukce centrální menzy 17. Listopadu. Tady se nám ale realizace s největší pravděpodobností posune až do léta 2017.

• Otevření a vybavení nové fitness místnosti na kolejích v Neředíně

• Řešení venkovní přístavby (letní zahrádka) menzy v Holici – ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Na úrovni projektové dokumentace 2016, realizace možná až 2017.

Organizace a rozvoj• Nový web univerzity a jeho propojení s jednotným webovým portálovým rozhraním (podzim 2016)

• Zprovoznění inovovaného helpdesku

• Rozšiřování a zpřístupnění univerzitní WiFi sítě (včetně pokračování zasíťování kolejí) – V průběhu roku 2016 bude rozšiřována WiFi síť UP a budou diskutovány možnosti snazšího přístupu a snazšího využití stávající sítě (jednodušší systém přihlašování). V průběhu probíhajícího zkouškového období budou zasíťovány koleje Šmeralova a v letním období předpokládáme další koleje.

• Zavádění dvojjazyčných dokumentů a norem (česky a anglicky) – Z důvodu probíhajících snah o internaciona­lizaci UP budou zveřejněny základní dokumenty a formuláře UP v dvojjazyčném znění. Bude diskutován výběr univerzitních norem, které budou také publikovány dvojjazyčně. Cílem je vytvoření reálného bilingvního prostředí.

Studium• Patrně nejrozsáhlejším úkolem roku 2016 bude implementace novely zákona o vysokých školách na UP. Pro konkrétní úpravy Studijního a zkušebního řádu a dalších vnitřních předpisů musí univerzita ale ještě počkat na finální podobu zákona. Nicméně dále pokračuje v přípravách standardů kvality v oblasti vzdělávání, v diskusích o evaluacích, hodnocení klasifikačních prací, klasifikačním rámci, podpory začínajících pracovníků ad.

• Jinou velkou výzvou jsou nové a připravované projekty, které ji v roce 2016 čekají. Jedná se zejména o nový centralizovaný rozvojový projekt zaměřený na internacionalizaci a marketingové strategie, který řešíme společně s MU, UTB, VUT, Mendelovou univerzitou a VFU. Dále pak IP zaměřený na strategický plán rozvoje vzdělávání pracovníků UP. Klíčová však bude také příprava nových projektů OPVVV, které se tentokrát výrazně dotknou oblasti vzdělávání.

Zahraniční vztahy• V roce 2016 plánuje UPOL zlepšení česko-polské spolupráce, zvláště přeshraniční, kterou je potřeba upevnit i v oblasti vysokých škol. Jde především o rozšíření nabídky výměnných pobytů studentů i akademiků, ale i o přípravu společných projektů.

• Nové aktivity se nevyhnou ani činnosti Konfuciova Institutu (KI) při UP. I zde se chystá řada projektů zaměřených na vzdělávání a větší propojenost nejen s fakultami, ale i s městem, regionem a KI partnerských univerzit převážně v Polsku a Rakousku. Bude se pokračovat ve vyhledávání a navazování strategických partnerství s čínskými univerzitami.

• Dále chce UPOL zvyšovat mobilitu, a to zejména v parametru přijíždějících studentů.

• V tomto roce akademiky čekají rovněž změny na rektorátním úseku zahraničí, který by jednotlivým fakultám rád nabídl rozšířené spektrum služeb.

Priority v oblasti vědy a výzkumu• Jednou z priorit je zapojení UP do projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020, v jehož rámci je možno čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Výzvy měly být vyhlášeny už loni, většina z nich bude ale otevřena právě v tomto roce. Kromě podpory výuky nebo internacionalizace budou zaměřeny na vybudování a rozšíření výzkumných infrastruktur, podporu akademických pracovníků a doktorandů. Do tohoto programu univerzita už nyní připravuje nové projekty.

• V tomto roce by univerzita také chtěla využít možností nově pořízeného analytického nástroje pro hodnocení výzkumné činnosti – InCites, který využívá společnost Thomson Reuters. Umožňuje vyhodnocení výstupů vědy a výzkumu fakult, pracovišť, týmů i jednotlivců v mezinárodním srovnání. Komplexní analýza zahrnuje řadu kritérií, jako jsou například hodnocení kvality publikací nebo míra zapojení do mezinárodní spolupráce.

• UPOL se bude zároveň připravovat na změny metodiky v hodnocení vědy a výzkumu, kterou se bude řídit rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu od roku 2017. Pokud bude schválen nový vysokoškolský zákon, bude muset reagovat i na očekávané legislativní změny, zejména v souvislosti s novými kritérii pro akreditace habilitačních a profesorských řízení.

• Prioritou by měla být také větší informovanost a popularizace našich výsledků vědy a výzkumu nejen v domácím, ale i v zahraničním prostředí.

• V žebříčku českých vysokých škol si Univerzita Palackého v oblasti vědy výzkumu udržuje přední pozici. Podle bodového hodnocení výsledků vědy a výzkumu si UP drží čtvrtou příčku – za Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a ČVUT Praha.