Úředníci odboru životního prostředí a zemědělství připomínají průběh celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, zejména silné zapojení veřejnosti.

Tištěnou petici proti těžbě podepsalo 953 lidí.

„Veřejnost poukazovala především na možnost negativního ovlivnění zdrojů pitné vody, prašnost, hlučnost, dopravní zatížení nákladními auty pro odvoz suroviny, pokles cen nemovitostí v důsledku realizace záměru, vliv na krajinný ráz a negativní ovlivnění turistického ruchu, který je nejdůležitějším zdrojem příjmů pro místní obyvatele," stojí v posudku.

Dokument zmiňuje i možný vliv těžby na hydrogeologické poměry v dotčeném území a její negativní dopad na podzemní vody.

Nevýhody spojené s dobýváním vápence by i v případě kompenzací podle stanoviska stále výrazně převažovaly nad případnými přínosy pro lidi z okolí.

„Z uvedených důvodů a s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti se jeví pro zachování kvality systému podzemních vod a obecně přírodního bohatství dané oblasti vhodnější záměr těžby vápence v dobývacím prostoru Hvozdečko nerealizovat," uzavírá posudek.

Hejtman: Povolení si neumím představit

Platnost závazného stanoviska je pět let. Obyvatelé, kteří proti těžbě bojovali, rozhodnutí úřadu přivítali.

„Je hotovo, těžba nebude. Věřil jsem tomu od začátku, jinak bych se celé akce nepouštěl. Aby tady byl lom, je nesmysl," reagoval například Vladimír Vařeka ze sdružení ARCUS – onko centrum, které se proti záměru postavilo.

Ačkoli krajský úřad těžbu odmítl, jejím povolením se ještě bude zabývat báňský úřad.

„Právě on dá nebo nedá souhlas. Právě k vlivům na životní prostředí si ale povolení neumím představit," řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD), který se přidal na stranu odpůrců těžby.