ŘSD je v těchto dnech na cestě k důležitému razítku. Krajský úřad Olomouckého kraje 10. března zahájil územní řízení o umístění stavby – I/46 Týneček – Šternberk. Nová čtyřproudovka má termíny, kdy by se mělo začít stavět i kdy po ní pojedou auta.

Geotechnický průzkum už probíhá

Územní rozhodnutí by mělo mít ŘSD v kapse v letošním roce. Na trase od prosince 2019 probíhá podrobný geotechnický průzkum.

V březnu 2020 byla vypsána zakázka na zpracování dokumentace, následného zajištění inženýrské činnosti a realizaci přeložek nízkého a vysokého napětí. Smlouva s vítězem zakázky byla podepsána.

V roce 2023 předpokládá ŘSD vydání stavebního povolení. Stavět by se mělo začít rok nato a první auta by se měla po autostrádě rozjet v roce 2027.

Předpokládaná cena stavby přesáhne 2,7 miliardy korun.

VIZUALIZACE nové silnice I/46 Týneček-Šternberk. Zdroj: ŘSD

Zdroj: Youtube

Mimoúrovňové křížení u Týnečka a Bohuňovic

Hlavní trasa autostrády je vedena v nezastavěné oblasti se záborem zemědělské půdy, část povede v koridoru stávající silnice I/46. Nová čtyř pruhová komunikace bude navazovat na plánovanou východní tangentu Olomouce a před Šternberkem se napojí na chystaný obchvat Šternberka.

Součástí stavby bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Týneček osmičkového tvaru a MÚK Bohuňovice.

„Hlavním cílem stavby je oddělit dálkovou a místní dopravu. Zvýšením kapacity silnice se zvýší bezpečnost. Dosažením lepší plynulosti dopravy lze očekávat rovněž snížení negativních účinků, jako hluku, emisí a prašnosti. Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc–Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou,“ uvedlo ŘSD v informačním letáku ke stavbě.

Kéž by to bylo dřív!

Stávající, extrémně vytížená silnice I/46 přetíná Dolánky, místní část Dolan. Protože komunikaci už nebylo možné bezpečně přejít ze strany na stranu, obec v posledních letech vybudovala přechod pro chodce se světelnou signalizací. Blikající světla dopravu nepatrně zklidnila.

„Udělali jsme opatření, které řeší aktuální situaci, ale už se nemůžeme dočkat, až se tranzit odvede pryč. Bereme realitu, jaká je a každý krok kupředu směrem k výstavbě vítáme. Kéž by to bylo dříve než v roce 2027!“ reagoval na zahájení územního řízení starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Nejnebezpečnější silnice na okrese

Podle Miroslava Charouze, krajského koordinátor BESIP, je úsek I/46 mezi Olomoucí a Šternberkem nejnebezpečnější komunikací na Olomoucku.

„Už před patnácti lety, když jsme vytipovávali nejnebezpečnější silnice v okrese, vyšla z toho trasa Olomouc – Šternberk jednoznačně nejhůře. Mysleli jsme si, že to bude úsek Olomouc – Kokory, ale nebyla to pravda. Tato trasa si proto zaslouží mimořádnou pozornost a pokud možno i urychlení stavby,“ uvedl.

Podle odborníka je trasa nebezpečná hlavně tím, že rovné úseky svádí šoféry k rychlé jízdě a riskantnímu předjíždění.

„Málokdo zde dodržuje rychlost. Kdo to dělá, působí dojmem, že nepatřičně brzdí provoz. Problematické jsou odbočky na Štarnov a Bělkovice. Ano, udělala se některá opatření, ale už aby se stavělo,“ reagoval Charouz.

Úsek mezi Olomoucí a Šternberkem je místem častých dopravních nehod. Dramatická havárie, při níž dva lité utrpěli zranění, se stala vloni před Vánocemi, kdy řidič jedoucí směrem na Olomouc vyletěl ze silnice, prorazil plot u rodinného domu, narazil do zaparkovaného auta, které posunul do garáže a následně do zdi rodinného domu. Po nárazu začalo hořet.

Silnice I/46 Týneček - Šternberk
Hlavní trasa: délka: 7167 metrů
kategorie: R 21,5/100
počet všech stavebních objektů: 100
Mostní objekty:
na silnici I/46: 5
přes silnici I/46: 3
ekodukt: 1
celková délka mostů: 436 m

Mimoúrovňové křižovatky
MÚK Týneček (délka větví: 1253 metrů)
MÚK Bohuňovice (délka větví: 1155 metrů)

Protihlukové stěny: počet: 1 (délka: 100)
Předpokládaná cena stavby: 2 716 557 347 Kč (bez DPH)

Obchvat Šternberka

Na stavbu byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a je vydané rozhodnutí o umístění stavby. V roce 2015 byla vydaná změna ÚR v odvolacím řízení. V listopadu 2017 bylo napadeno prodloužení územního rozhodnutí na obchvat Šternberka. Prodloužení zdržoval odpor jednoho z vlastníků.

Spor dlouho řešil stavební úřad ve Šternberku, který 20. května 2020 rozhodl o prodloužení platnosti ÚR o pět let - nyní platné do 30. června. 2025. V červenci 2019 byl dokončen čistopis zpracovaného geotechnického průzkumu na nové technické podmínky.

V listopadu 2020 byl vybrán zhotovitel, který zajistí aktuální podklady ke zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Po potvrzení platnosti územního rozhodnutí totiž může pokračovat příprava zpracováním dokumentace pro stavební povolení - zahájení zpracování cca od dubna 2021 - a následně pak výkupy pozemků. Při majetkoprávní přípravě bude nutné vypořádat 124 listů vlastnictví. Zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2025. Obchvat by měl být uveden do provozu v roce 2028.

Olomouc – východní tangenta

Na stavbu byl dokončen záměr projektu, který byl zpracován na základě technické studie „Variantní vedení východní tangenty v Olomouci“ z března 2006. Zadavatelem studie bylo Statutární město Olomouc. Ke studii byl v červnu 2010 vypracován expertní posudek. Záměr projektu byl schválen v srpnu 2015. Inženýrská činnost související s vydáním ÚR byla v roce 2018 přerušena.

V únoru 2019 byla podána nová žádost o posouzení dokumentace EIA. Z důvodu záporného stanoviska Národního památkového ústavu provedlo ŘSD zpětvzetí žádosti. MŽP řízení zastavilo. V roce 2019 byla pro pokračování procesu zpracována vizualizace variantních řešení křížení silnice III/4432 s navrženou trasou silnice I/46 Olomouc – východní tangenta. Projednání na Generálním ředitelství NPÚ proběhlo v lednu 2020.

Byly navrženy čtyři varianty přemostění I/46, přičemž shoda panuje na variantě V2 - středně dlouhý most). Jedná o řešení s nejmenšími negativními dopady z pohledu zachování kontinuity poutní aleje. Tato varianta byla doporučena pro zapracování do dokumentace EIA. Současně se v rámci procesu EIA řeší ochrana podzemních zdrojů pitné vody. Čeká se na vydání závazného stanoviska EIA. Podle harmonogramu ŘSD plánuje zahájení stavby obchvatu v roce 2026. Jezdit by se mohlo v roce 2028.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR