„Tu alej mám strašně moc ráda a fandím její obnově. Ovšem třešně prostě nejsou dlouhověkou dřevinou a stromy tam jsou již bohužel přestárlé. Určitě by ale stálo za to alej obnovit, už jen pro její estetický prvek, který je velmi důležitý,“ míní Petra Orálková, vedoucí Ekocentra Iris v Prostějově.

Stromová torza by podle svých slov klidně na místě zatím nechala. „Jsou totiž domovem nejrůznějších druhů brouků,“ vysvětlila Petra Orálková s tím, že na volných místech by ráda viděla znovu třešně, ale staré krajové odrůdy, které více vydrží.

"Hitlerova dálnice"
Panelová silnice z Mostkovic na Ohrozim se nestavěla za Hitlera, ale proti Hitlerovi. Jedná se o tzv. dálkovou silnici Plzeň - Moravská Ostrava. Nahrazovala silnici 150. Mezi Ohrozimí a Stínovou měl být viadukt. Zdroj: Petr Hofman

Nejdřív kácení, pak obnova

Obnovy by se postupně alej měla opravdu dočkat, alespoň tedy podle tvrzení Tomáše Vaidy, provozního náměstka Správy silnic Olomouckého kraje.

„Stromy v aleji odumřely stářím, a také na jejich současný stav má jistě vliv i dlouhodobé období sucha. V průběhu měsíců června a července bude proveden monitoring zbylých stromů na katastrálním území Domamyslice, Mostkovice, Stichovice a Ohrozim, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a bude zažádáno o zásah do krajinného rázu, kdy po vydání souhlasu k zásahu bude zažádáno u příslušných správních úřadů o povolení kácení zbylých stromů. Zde je ovšem nutno podotknout, že většina stromů rostoucích v katastrálním území Ohrozim jsou stromy, které rostou na pozemcích soukromých osob a tudíž nejsou v naší správě,“ vysvětlil náměstek Tomáš Vaida.

Na základě vydaného souhlasného povolení tedy dojde ke kácení. Následně podle vyjádření Tomáše Vaidy bude provedena náhradní výsadba v souladu s vydaným povolením ke kácení těchto stromů.

Aleje trápí sucho i škůdci

Alej vedoucí z Mostkovic na Ohrozim není ale jedinou v kraji, která má potíže.

„Aleje a stromořadí obecně trpí nedostatkem vláhy, to je způsobeno velmi suchým klimatem v posledních letech. Dále nás trápí někteří škůdci (např. bekyně zlatořitná). Tento problém se snažíme řešit pomocí odborných firem, které se zabývají postřiky a poradenstvím ohledně likvidace škůdců na stromech,“ ozřejmil Vaida s tím že v poslední době „silničáři“ žádnou novou alej nevysadili a ani se na žádnou v brzké době nechystají.

V případě náhradní výsadby se obvykle řeší i její umístění, protože ne vždy lze vrátit dřeviny na stejné místo a možnosti využití silničních pozemků jsou omezené.

„Z toho důvodu obce také využívají možnosti náhradní výsadby na vlastních pozemcích náhradou za vykácené stromy podél krajských cest,“ podotknul Vaida.

Aleje ano či ne

Otázka na Tomáše Vaidu, provozního náměstka Správy silnic Olomouckého kraje: Jste vy sám zastáncem alejí coby krajinotvorného prvku a jejich funkčnosti coby větrolamů? Nebo je vnímáte jako spíše překážku silničního provozu, kdy nárazy do nich mohou znamenat fatální zranění.

Odpověď: Při řešení problematiky péče o silniční zeleň je nutno se pohybovat v rámci mnoha právních norem, které je nutné respektovat.
Jedná se o zákon o ochraně přírody a krajiny ( č. 114/1992 Sb.), zákon o pozemních komunikacích ( silniční zákon č. 13/1997 Sb.), vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, vyhláška č. 104/97 Sb. , kterou se provádí silniční zákon a nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.).
Z toho je zřejmé, že na tuto problematiku je potřeba nahlížet nejen z pohledu ochrany životního prostředí (funkčnost a estetický význam dřevin, krajinotvorba, mikroklima, kulturní památka, přírodovědný význam atd.), ale i z hlediska silničního provozu (např. § 15 nebo 29 silničního zákona- silniční vegetace resp. pevná překážka) s přihlédnutím k respektování vlastnických práv pozemků a to i sousedních pozemků (výsadba v blízkosti sousedního pozemku). Kompetenci pro povolování kácení dřevin kolem silnic II. a III. třídy mají obecní úřady s rozšířenou působností, které možnost jejich kácení dohadují s orgány ochrany přírody a z hlediska bezpečnosti s PČR.
Z toho je patrné, jaká je pozice správce zeleně v celém legislativním procesu.
V oblasti péče o zeleň jsou naši příslušní zaměstnanci každoročně proškolováni. Na nás je, abychom se o zeleň kolem cest starali s co nejlepší péčí, maximální odborností a se svěřenými finančními prostředky hospodařili co nejúčelněji.