„Tu alej mám strašně moc ráda a fandím její obnově. Ovšem třešně prostě nejsou dlouhověkou dřevinou a stromy tam jsou již bohužel přestárlé. Určitě by ale stálo za to alej obnovit, už jen pro její estetický prvek, který je velmi důležitý,“ míní Petra Orálková, vedoucí Ekocentra Iris v Prostějově.

Stromová torza by podle svých slov klidně na místě zatím nechala. „Jsou totiž domovem nejrůznějších druhů brouků,“ vysvětlila Petra Orálková s tím, že na volných místech by ráda viděla znovu třešně, ale staré krajové odrůdy, které více vydrží.

Pivní bar u Ptenského Dvorku - velikonoční víkend 2020
Samoobslužnou pivní budku vykradli. Hyenismus, čílí se lidé

"Hitlerova dálnice"
Panelová silnice z Mostkovic na Ohrozim se nestavěla za Hitlera, ale proti Hitlerovi. Jedná se o tzv. dálkovou silnici Plzeň - Moravská Ostrava. Nahrazovala silnici 150. Mezi Ohrozimí a Stínovou měl být viadukt. Zdroj: Petr Hofman

Nejdřív kácení, pak obnova

Obnovy by se postupně alej měla opravdu dočkat, alespoň tedy podle tvrzení Tomáše Vaidy, provozního náměstka Správy silnic Olomouckého kraje.

„Stromy v aleji odumřely stářím, a také na jejich současný stav má jistě vliv i dlouhodobé období sucha. V průběhu měsíců června a července bude proveden monitoring zbylých stromů na katastrálním území Domamyslice, Mostkovice, Stichovice a Ohrozim, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a bude zažádáno o zásah do krajinného rázu, kdy po vydání souhlasu k zásahu bude zažádáno u příslušných správních úřadů o povolení kácení zbylých stromů. Zde je ovšem nutno podotknout, že většina stromů rostoucích v katastrálním území Ohrozim jsou stromy, které rostou na pozemcích soukromých osob a tudíž nejsou v naší správě,“ vysvětlil náměstek Tomáš Vaida.

Na základě vydaného souhlasného povolení tedy dojde ke kácení. Následně podle vyjádření Tomáše Vaidy bude provedena náhradní výsadba v souladu s vydaným povolením ke kácení těchto stromů.

Proměna břehu řeky Moravy u VŠ kolejí v Olomouci mezi mosty na Masarykově třídě a třídě Kosmonautů. Začátek května 2020
Nábřeží v Olomouci se mění na atraktivní promenádu, takto teď vypadá

Aleje trápí sucho i škůdci

Alej vedoucí z Mostkovic na Ohrozim není ale jedinou v kraji, která má potíže.

„Aleje a stromořadí obecně trpí nedostatkem vláhy, to je způsobeno velmi suchým klimatem v posledních letech. Dále nás trápí někteří škůdci (např. bekyně zlatořitná). Tento problém se snažíme řešit pomocí odborných firem, které se zabývají postřiky a poradenstvím ohledně likvidace škůdců na stromech,“ ozřejmil Vaida s tím že v poslední době „silničáři“ žádnou novou alej nevysadili a ani se na žádnou v brzké době nechystají.

V případě náhradní výsadby se obvykle řeší i její umístění, protože ne vždy lze vrátit dřeviny na stejné místo a možnosti využití silničních pozemků jsou omezené.

„Z toho důvodu obce také využívají možnosti náhradní výsadby na vlastních pozemcích náhradou za vykácené stromy podél krajských cest,“ podotknul Vaida.

Nový vrt v Drahanovicích, který pomůže v boji s nedostatkem pitné vody. (2.května 2020)
První obce na Olomoucku omezily odběr pitné vody kvůli suchu

Aleje ano či ne

Otázka na Tomáše Vaidu, provozního náměstka Správy silnic Olomouckého kraje: Jste vy sám zastáncem alejí coby krajinotvorného prvku a jejich funkčnosti coby větrolamů? Nebo je vnímáte jako spíše překážku silničního provozu, kdy nárazy do nich mohou znamenat fatální zranění.

Odpověď: Při řešení problematiky péče o silniční zeleň je nutno se pohybovat v rámci mnoha právních norem, které je nutné respektovat.
Jedná se o zákon o ochraně přírody a krajiny ( č. 114/1992 Sb.), zákon o pozemních komunikacích ( silniční zákon č. 13/1997 Sb.), vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, vyhláška č. 104/97 Sb. , kterou se provádí silniční zákon a nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.).
Z toho je zřejmé, že na tuto problematiku je potřeba nahlížet nejen z pohledu ochrany životního prostředí (funkčnost a estetický význam dřevin, krajinotvorba, mikroklima, kulturní památka, přírodovědný význam atd.), ale i z hlediska silničního provozu (např. § 15 nebo 29 silničního zákona- silniční vegetace resp. pevná překážka) s přihlédnutím k respektování vlastnických práv pozemků a to i sousedních pozemků (výsadba v blízkosti sousedního pozemku). Kompetenci pro povolování kácení dřevin kolem silnic II. a III. třídy mají obecní úřady s rozšířenou působností, které možnost jejich kácení dohadují s orgány ochrany přírody a z hlediska bezpečnosti s PČR.
Z toho je patrné, jaká je pozice správce zeleně v celém legislativním procesu.
V oblasti péče o zeleň jsou naši příslušní zaměstnanci každoročně proškolováni. Na nás je, abychom se o zeleň kolem cest starali s co nejlepší péčí, maximální odborností a se svěřenými finančními prostředky hospodařili co nejúčelněji.