Práce na výstavbě nové tramvajové trati v Olomouci jsou v plném proudu. První část nového dopravního ramene bude začínat u tržnice, povede přes území budoucí nové čtvrti Šantovka a po překonání frekventované ulice Velkomoravská bude převážet cestující na začátek sídliště Nové sady.

Luděk Šťastný, ředitel společnosti Stavoprojekt Olomouc, která je hlavním projektantem tramvajové trati na Nové Sady.

S čím se museli při projektování popasovat odborníci? A proč by nebylo možné vést trať po Rooseveltově ulici? Nejen na tyto otázky odpověděl za hlavního projektanta tramvajové trati Luděk Šťastný, ředitel společnosti Stavoprojekt Olomouc (na snímku vlevo).

Mnoho lidí se ptá, zda má vůbec smysl stavět novou tramvajovou trať… Jaký je váš názor?
Měla sem vést už dávno. Nyní zde máme tři větve, do Neředína, na Novou Ulici a do Hodolan. V dobách, kdy se začala stavět velká sídliště, nebylo nikdy povoleno postavit rozšiřující větev tramvajové trati, například do sídlišť mezi nemocnicí na Nové Ulici a v Neředíně nebo na jižní sídliště Nové Sady a Povel. To byla asi zásadní chyba. Byly vždy připravené v územních plánech, ale nikdy je nebylo možné ze státních prostředků vybudovat.

To se pohybujeme v dobách bývalého režimu.
Ano, od kolegů vím, že se toto všechno projednávalo na takzvané komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, která schvalovala plány sídlišť. Peníze na stavbu paneláků byly, na stavbu tratí už ne.

Vraťme se do nedávné minulosti k začátkům příprav výstavby nového tramvajového ramene. Můžete popsat průběh?
Trať je plánovaná od roku 2006, kdy proběhla změna územního plánu. V onom roce se všechny orgány, které se k tomu chtěly vyjadřovat, vyjádřit mohly. Změna prošla v podstatě velmi rychle a klidně. Do toho přišel, tuším, v roce 2009 záměr stavby Šantovky a stavby s ní související tramvajové trati. Zvažovaly se různé varianty vedení trati, jako například přeložení trati podél Šantovky na Kosmonautů přes ulici Šantova. Nakonec se rozhodlo, že se vybuduje tramvajová křižovatka, která bude odbočovat hned na okraji mostu u sokolovny na třídě 17. listopadu.

Co se právě dělá u tržnice?
Už v minulosti byla vytvořená rezerva v silniční křižovatce třídy Svobody s ulicí Polská, kde byl vybudovaný ostrůvek. Počítalo se zde s odbočením tramvaje. Ostrůvek se ruší a celá křižovatka se upravuje. Zmenší se. Dále zde vznikne nové tramvajové křížení.

U mostu u sokolovny bude vybudováno napojení tramvají jak na třídu Svobody tak i k hlavnímu nádraží. Kudy přesně trať dále povede?
Trasa povede od třídy 17. listopadu přes most spojující oblast Domoviny se Šantovkou. V úrovni Galerie Šantovka povede po střeše suterénu podzemního objektu, kde bude parkování. Zde bude také první zastávka. Pokračujeme přes řeku Moravu, k železničnímu přejezdu a dále podél biokoridoru. Vyřešit se muselo také napojení V Kotlině, která je jediným příjezdem na takzvaný poloostrov. Zde bude druhá zastávka. Dále se dostáváme do oblasti Neoralových rybníků, které byly v 50. letech zasypány. A konečně se dostáváme k přejezdu přes Velkomoravskou ulici a na Rooseveltovu, kde bude prozatím konečná zastávka Trnkova.

Úsek trati je vedený po ostrově. Jak problematické je stavět na pozemku, který je obklopený vodou?
To je spíše otázka na investora Šantovky. Z ostrova se vytěžil jeho střed a umístil se do něj suterén. Po obvodu zůstal původní materiál ostrova a uvnitř je vsazena podzemní stavba, která je budována na pilotách poměrně hluboko založených. Nehrozí, že by zde došlo k pohybům, které by ohrozily stavbu. Objekt je chráněný proti průniku vody do stěn, tak jako je to u obdobných staveb běžné. Stavba se buduje jako vodotěsná. V Olomouci je řada míst, kde se voda nachází jen dva až tři metry pod povrchem. Pohybujeme se v oblasti, kde Morava dost meandrovala a voda zde vždycky byla.

Tramvajové koleje budou na trase přetínat i železniční trať vedoucí do Senice na Hané. Jak bude křížení zabezpečeno?
Železniční přejezd bude jako jediný ze čtyř takovýchto křížení v Olomouci, kde se potkává tramvaj se železnicí, vybavený závorami. Denně na této železniční trati projede osmnáct párů vlaků, což je šestatřicet vlaků za den. Jezdí zde i jeden nákladní vlak. Jedná se o trať se stejnou frekvencí jako je na přejezdu u Teplárny, na Wittgensteinově, to samé na Rooseveltově a Polské, na Nádraží město či na ulici Na Trati a dále v Řepčíně. Problémy to nezpůsobuje nikde jinde, takže ani tady by nemělo.

Asi nejdiskutovanějším tématem je vedení trati v oblasti ulice Velkomoravská. Proč budou koleje přetínat jmenovanou frekventovanou komunikaci?
Při projednávání s řadou dotčených orgánů se nabízelo řešení mimoúrovňové. Nákladnost by byla ovšem obrovská, proto bylo použito úrovňové řešení. Varianta umístit tramvajovou trať do středu ulice Velkomoravská nebyla již dříve Ředitelstvím silnic a dálnic připuštěna. Na Velkomoravské bude nově prodloužený odbočovací pruh směrem na Nové Sady od Hodolan a přibude odbočovací pruh na Šantovku v opačném směru.

Soupravy nebudou mít na křižovatce preferenci

Jak bude vypadat řízení provozu na Velkomoravské?
Velkomoravská ulice je řešena v koordinovaném tahu. To znamená, že křižovatky u Zenitu a s ulicí Rooseveltova jsou propojeny kabelem a na zelenou by řidiči, pokud dodržují předepsanou rychlost, měli projet bez čekání. Nyní se k tomuto přidává třetí křižovatka. V reálu se nic nezmění. V zelené vlně projedete všechny tři křižovatky, které budou dál propojeny kabelem, tentokrát optickým. Pro novou křižovatku je vybudovaný nový řadič. Obdobná situace je v úseku mezi křižovatkami Foestrova – Pražská a Štítného.

Jak bude usměrňovaný provoz na křižovatce s ulicí Rooseveltova?
Zde je to trochu složitější. Křižovatka bude upravena. Ve směru do centra posouváme její hranici. Světelná signalizace bude řízená dynamicky. V komunikacích budou zabudované snímací detektory, které by měly reagovat na to, kdy je větší poptávka po dopravě z daného směru tak, že zelená bude buď prodloužena, nebo zkrácena. Obdobně byla upravena křižovatka u Hodolanského divadla. Požadavek města je takový, aby byly všechny křižovatky při uvádění do provozu třikrát posuzovány, tak aby se našla jejich optimální nastavení.

Jak budou vypadat zastávky?
Vzniknou klasické zastávky s přístřešky a inteligentními označníky. Tramvaje zde budou jezdit ve zhruba dvanácti minutovém intervalu. Tramvaj nebude mít preferenci na rozdíl od zbytku města. Na tramvajových zastávkách V Kotlině a na konečné Trnkova budou mít řidiči tramvají k dispozici na inteligentní zastávce displej, na kterém se bude odpočítávat čas. Signál je upozorní na uzavření dveří a vyjetí. Když v tom okamžiku vyrazí a pojedou předepsanou rychlostí, tak projedou oběma křižovatkami na zelenou, aniž by zastavovali a znovu se rozjížděli. Totéž bude platit i v opačném směru.

Tramvaj v Rooseveltově by byla proti předpisům

Objevily se kritické hlasy, které upozorňovaly, že trať měla vést od tržnice přes ulici Polskou na ulici Rooseveltova. Jak by to bylo proveditelné?
Do Rooseveltovy ulice by se trať technicky možná umístit dala, za cenu odstranění veškerých zelených prvků. Výrazně se ale změnily předpisy hlukové a na vibrace. Z hlediska limitů předpisů by tudy vést nemohla. Tuším, že sami obyvatelé a místní podnikatelé by proti tomuto bojovali.

Využíváte v Olomouci vy sám tramvajovou dopravu?
Byly doby, kdy jsem jezdíval hodně autobusem. Pak jsem se více automobilizoval. Tramvajemi ale jezdím po městě. Pravda je, že tramvajová doprava v západní Evropě zažívá velkou renesanci, výrazně ve velkých městech ve Francii, Německu, kde se investují velké prostředky. Trať na Nové Sady je pro Olomouc velkým pozitivem.

Nové tramvajové vedení výraznou měrou hradí Švýcarsko. Měli jeho zástupci nějaké speciální požadavky a kontroly?
Uskutečnila se řada jednání. Na počátku byla jedna velká obava, a to jestli se vše stihne čas. Druhá se týkala stavby na cizím pozemku, kde má však město vyřešené smluvními vztahy. Termíny jsme splnili, Švýcaři se s tím ztotožnili a neměli žádné technické výhrady. Celou záležitost hodnotili specialisté a jejich výstup byl takový, že je dokumentace je udělaná kvalitně a jsou spokojení.

VÍCE:
Začína velká výluka tramvají. Tři měsíce nepojedou po Kosmonautů
VIDEO: Olomoucí už jezdí obousměrné tramvaje, sedí se v nich jinak