Každá vodárna však bere vodu odjinud. Situace se liší od města k městu.

Například Olomoucko, Brno či Hradecko používá převážně podzemní vodu. Tam by poplatek logicky pocítili více.

Naopak regiony Budějovicko, Ostravsko a Liberecko jsou podle MŽP zásobovány převážně povrchovou vodou z nádrží.

Vodohospodářským firmám se ale zvýšení poplatků nelíbí. Kromě zdražení odběru je čeká zpřísnění limitů při vypouštění odpadních vod, což si vynutí úpravy čističek a další náklady.

„V některých lokalitách může cena vody vzrůst i o desítky procent," myslí si František Barák ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. (autor: Jan Klička)

Pitná voda ve správě města a obcí

Jak se k cenám vody staví například vodohospodářská společnost zásobující Šternberk a okolí? To v rozhovoru pro Deník přiblížil jednatel VHS Sitka Jiří Hanzl. 

Společnost VHS Sitka byla založena počátkem devadesátých let, když se privatizoval severomoravský státní podnik provozující vodovody a kanalizace.

Vodné a stočné firmy VHS Sitkaobec 2014 / 2016
Šternberk 69 / 69
Mladějovice 63 / 63
Štěpánov 61 / 66
Uvedené hodnoty jsou v korunách za metr krychlový vody. Zdroj: VHS Sitka

Jde o obchodní společnost, jejímiž společníky jsou město Šternberk a okolní obce, která podnikání chápe jako veřejnou službu a vyprodukovaný zisk vrací zpět do vodovodního a kanalizačního řadu, čističek a moderních technologií.

O cenách rozhodují v Sitce spravedlivě a ne plošně. Třeba v Šumvaldu tak ve stočném nedoplácejí na to, že ve šternberské aglomeraci vybudovali drahou stokovou síť.

„Snažíme se nezdražovat, a spíše hledáme úspory. Vše je v rukou města Šternberk a desítky obcí," vysvětluje v rozhovoru pro regionální Deník jednatel VHS Sitka Jiří Hanzl

Jak společnosti funguje a kdo rozhoduje o tom, zda lidem zdražíte pitnou vodu?
Sitka má jedenáct společníků (vlastníků), kterými jsou pouze město Šternberk a obce. Rozhoduje valná hromada, v níž jsou zastoupeni všichni společníci s tím, že všechna strategická rozhodnutí musí schválit všichni společníci. Stanovování ceny vodného a stočného je manažerským rozhodnutím, kdy návrhy předkládáme na základě kalkulací valné hromadě na vědomí. Samozřejmě starostové mohou dávat připomínky a pokud by nebyla shoda, společníci mohou jednoduše manažera odvolat.

Obce na Šternbersku si tedy od devadesátých let ponechaly infrastrukturu ve svém vlastnictví, přesněji vložili ji do majetku jimi vlastněné společnosti, a samy prodávají vodu z vlastních zdrojů? Byla to správná volba?
Určitě. Z toho, co vím z jiných společností fungujících na jiném principu, jaké mají obce možnosti ovlivňovat tyto věci či směřovat zisk společnosti, bylo rozhodnutí Šternberka a obcí strategicky velmi dobrou volbou.

Jak Sitka nakládá se ziskem? S penězi vybranými od domácností za prodej pitné vody..?
Šternberk, jako majoritní vlastník, i obce jsou ve shodě: pokud je vytvářen zisk, vždy je vložen do vlastního majetku, který tvoří hlavně vodohospodářská infrastruktura. Investice jsou zaměřeny na obnovu a rozšíření sítí, opravy objektů, obnovu a modernizaci movitého majetku a uplatňování nových technologií. Obce si nenechávají vyplácet podíl na zisku, resp. nerozdělený zisk, nic takového.

Letos jsme nezdražili

Jak přistupujete ke zdražování pitné vody? Proč jste letos nezdražili, když jiní ano s odkazem na pokles spotřeby, inflaci…?
Nezdražili jsme, je to tak. V roce 2016 jsme nezvedli vodné ani stočné. Vyjma několika obcí, pro něž musíme nakupovat vodu od Moravské vodárenské (Veolie), která ceny zvedá pravidelně každým rokem. V těchto obcích, jsme již při rostoucí ceně nakupované vody a daných fixních nákladech nenalezli další rezervy, jak zajistit aspoň minimální zisk. Navíc v loňském roce stalo, že v jedné z těchto obcí využili dotaci na rozšíření tlakové kanalizace a projekt nastavil cenu stočného, což jsme samozřejmě museli dodržet. Cenu stočného bychom v této obci pro letošek možná ještě udrželi, ale byla v podstatě nařízena při schválení dotace ministerstvem zemědělství.

V obcích, pro které nakupujete vodu od Veolie, neexistuje možnost využití vlastního zdroje pitné vody?
Máme zpracovanou studii jiného zásobování vodou aglomerace Štěpánov a Liboš. Studie řeší, jak zajistit stabilní dodávky kvalitní vody a jak ji také akumulovat. Jednou z variant je dodávat vodu ze Šternberka. Vidíme, že je nezbytné se situací zabývat, a to ve velmi krátké době.

Být zcela nezávislí na zahraniční společnosti?
Je to jedna z variant. Voda z Veolie by mohla zůstat jako rezerva v případě mimořádných událostí. Víme, že bychom dokázali přejít na dodávku vody z našich zdrojů a takto se snažíme vést s obcemi jednání.

Nemáme jednu cenu

Většinu obcí a město Šternberk však zásobujete vlastní vodou, odkud ji čerpáte? Jde o podzemní zdroje?
Využíváme osvědčená a kvalitní stará důlní díla ve Šternberku a okolí.

Klesá spotřeba vody dodávaná Sitkou?
Ne, spíše stagnuje. Meziročně dokonce mírně vzrostl objem prodané vody. Zvedá se nám počet přípojek.

Že by se lidem zamlouvala politika Sitky?
Možná to hraje roli. Snažíme se nezdražovat, a spíše hledáme úspory. Náš přístup je takový, že provádíme veřejnou službu.

Ceny máte nastaveny plošně nebo obec od obce?
Nemáme jednu cenu. Je cena pro Šternberk a okolní obce napojené na stejnou infrastrukturu, technologický celek. Obdobně je to i pro ostatní obce, kde vodohospodářskou infrastrukturu vlastníme nebo provozujeme. Jak to vychází nákladově a výnosově, tak je to respektováno. Příklad: ve Šternberku je vyšší cena stočného kvůli velké investiční akci, kterou jsme neuplatnili při cenotvorbě v Šumvaldu, protože tam by stěží pochopili, proč mají tak vysoké stočné, když ho mají právě v této obci naopak nejnižší. Snažíme se o spravedlivé kalkulace a stanovování cen pro odběratele. Starostové to takto vidí a chtějí a nejsou žádné problémy.

Vody bude dost

Předpokládáte zdražování vody do budoucna? Vzhledem ke stáří a stavu vodovodních a kanalizačních řadů?
Strategii takovou nemáme. Jak jsem uvedl, spíše se snažíme hledat rezervy. Bohužel jsou vnější vlivy, které na nás působí, a ty neovlivníme, například zdražování nakupované vody od subdodavatele a uvažuje se o i zvýšení poplatků za čerpání podzemních vod.

Co si o tom myslíte? Do roku 2022 mají tyto poplatky vzrůst na trojnásobek?
Nerozumím tomu a nesouhlasím s tím. Pro nás to bude zásadní vstup, který ovlivní cenotvorbu. Můžeme v našich nákladech vymýšlet, co chceme, ale to bude direktivní záležitost a zřejmě jen příjem státního rozpočtu.

Bude vody dost? Myslím, v horizontu několika desítek let? Nemůže mít Sitka v budoucnu problémy se svými zdroji? Třeba s ohledem na sucho a pokles hladiny spodní vody?
Za nás bych problémy neviděl. I kdyby bylo sucho podobné loňskému, zásobování obyvatel pitnou vodou by to nemělo nijak ohrozit. Loňské sucho nemělo významný dopad na vydatnost našich zdrojů a tím pádem ani na zásobování obyvatel.