Krajský úřad v Olomouci zrušil rozhodnutí památkářů olomouckého magistrátu, kteří dali souhlas k plánované stavbě výškové budovy Šantovka Tower poblíž historického centra.

Stanovisko magistrátu bylo údajně v rozporu se zákony. Proti verdiktu hejtmanství, který zkomplikuje přípravu stavby výškové budovy, se nelze odvolat a celé řízení se bude muset opakovat.

Investor přitom pospíchal, chtěl začít stavět ještě před tím, než začne platit nový územní plán města. Ten totiž výškové budovy v blízkosti historického centra nepovoluje.

Co odboru kultury a památkové péče Olomouckého kraje na souhlasném rozhodnutí vadilo?

1. Vydání závazného stanoviska bez řádné žádosti

Žádost o vydání závazného stanoviska může podle příslušného ustanovení památkového zákona podat pouze vlastník (správce, uživatel) nemovitosti. Žádost však podala společnost Alfaprojekt Olomouc, a.s., která není správcem ani uživatelem pozemků, na kterých má stát Šantovka Tower.

„V žádosti nebylo uvedeno, že Alfaprojekt Olomouc, a.s. podává žádost v zastoupení jiného subjektu. Žádost o závazné stanovisko podala tedy společnost vlastním jménem, nikoliv v zastoupení vlastníka, správce nebo uživatele nemovitosti," uvádí odůvodnění Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu v Olomouci.

2. Neplatná plná moc

Na plné moci nebyl úředně ověřený podpis.

„Plná moc, na základě které zmocněnec Alfaprojekt Olomouc, a.s. zastupoval investora Office Park Šantovka spol. s r.o. je neplatná, protože v tomto případě nebyl podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen, jak vyžaduje příslušné ustanovení správního řádu," zní v odůvodnění.

3. Špatná identifikace pozemků, na kterých má být realizována stavba

Zrušené stanovisko v seznamu dotčených pozemků například uvedlo i pozemek, který patří Olomouckému kraji. Hejtmanství přitom nevyslovilo souhlas se stavbou ani nebylo vyrozuměno o probíhajícím řízení. Nedostatky se týkaly i dalších parcel.

4. Nedostatečné odůvodnění nebo neodůvodnění přijatých závěrů

Podle Jindřicha Garčice, vedoucího krajského odboru, městští památkáři v minulosti dospěli u řady staveb na území ochranného pásma městské památkové rezervace k závěru, že tyto stavby ovlivňují celkový výraz a charakter rezervace a narušují pohledy na rezervaci, přestože se jednalo o stavby svou výškou a velikostí naprosto nesrovnatelné s navrženou Šantovka Tower.

„U této stavby rozhodl zcela odlišným způsobem," vyjádřil se vedoucí odboru Garčic.

Magistrátní památkáři například v ochranném pásmu nepovolili umístění reklamního poutače do výšky deseti metrů či nástavbu, která by přerostla stávající hřebeny střech o dva metry.

„Správní orgán sice může rozhodnout odlišně od předcházejících případů, ale musí svůj názorový posun zdůvodnit. Musí uvést, z jakých důvodů má za to, že je třeba dosavadní praxi opustit. V našem případě tak správní orgán I. stupně neučinil," uvádí odůvodnění.

Zamítnuté stanovisko obsahovalo pasáže, ve kterých památkáři částečně přiznávají narušení historické hodnoty chráněného území. Přesto ke stavbě vydali souhlas. Opět však neupřesnili, proč navrhovaná stavba nebude znamenat poškození.