Plynulý průběh přípravy výstavby výškové Šantovka Tower narušil nedávný verdikt Krajského úřadu v Olomouci.

Souhlas městských památkářů se stavbou více než sedmdesátimetrové budovy je podle hejtmanství v mnoha částech nezákonný. Jeho platnost proto zrušil.

DŮVODY proč kraj zrušil rozhodnutí magistrátu

Jindřich Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu v Olomouci, v rozhovoru přibližuje, co výsledek přezkumu znamená pro investora, co z něj vyplývá, zda se dá verdikt napadnout soudní cestou či v čem konkrétně bylo souhlasné stanovisko magistrátních památkářů chybné.

Vysvětlete prosím, co výsledek přezkumného řízení vedeného vaším pracovištěm znamená pro investora plánované výškové stavby?
Je třeba mít na paměti, že když olomoucký magistrát vydal závazné stanovisko, nevzniklo investorovi automaticky právo započít se stavbou. Je to jen jeden z mnoha podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Teprve na základě těchto správních aktů lze zahájit stavbu. Vydané závazné stanovisko pouze rozhoduje o tom, zda je stavba přípustná, případně za jakých podmínek, či nepřípustná z hlediska památkové péče. Zrušení závazného stanoviska pro investora znamená, že bude muset znovu podat žádost o vydání tohoto podkladu příslušnému oddělení magistrátu. Celé řízení tak začne od počátku.

Vizualizace mrakodrapu na ŠantovceCo výsledek znamená pro magistrátní stavební odbor a jeho oddělení památkové péče, které závazné stanovisko v minulém roce vydalo?
Příslušný prvoinstanční správní orgán bude muset odstranit všechny nedostatky, které jsme shledali v rámci přezkumného řízení.

Může se pak závazné stanovisko ve svém závěru od dřívějšího lišit, tedy, že by se stavbou olomoučtí památkáři nesouhlasili?
Po věcné stránce není tento správní orgán vázaný svým rozhodnutím v předchozím případě.

Jaké jste našli chyby? V čem byly porušeny právní předpisy?
Jednalo se o řadu chyb. Například o neplatnou plnou moc, na základě které zastupoval zmocněnec společnost Alfaprojekt Olomouc investora Office Park Šantovka, dále šlo o špatnou identifikaci pozemků, na kterých má být realizována stavba, či nedostatečné odůvodnění nebo neodůvodnění přijatých závěrů. Podrobně zde…

Místo, kde má vyrůst výšková stavba Šantovka Tower

Místo, kde má vyrůst Šantovka Tower. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Panoramatem jsme se nemohli zabývat

Rozhodnutí krajského úřadu neřešilo otázku, zda vybudování Šantovka Tower naruší či nenaruší historické panorama města Olomouce a zda je či není v souladu s památkovými zájmy. Proč ne?
Charakter přezkumného řízení je daný příslušnými ustanoveními správního řádu. Podle nich lze zkoumat pouze zákonnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí, v našem případě závazného stanoviska. To znamená, zda je či není v souladu s jednotlivými zákony. V přezkumném řízení nelze ze zákona přezkoumat věcnou stránku rozhodnutí, to znamená, že v našem případě jsme se nemohli zabývat otázkou, zda vybudování dané výškové stavby naruší či nenaruší historické panorama města Olomouce.

A komu tato kompetence výhradně připadá?
Tímto se musí zabývat prvoinstanční orgán při vydávání svého rozhodnutí nebo závazného stanoviska, případně odvolací orgán, pokud dojde k odvolání proti vydanému rozhodnutí.