Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech vydalo souhlasné stanovisko pro zbylé tři kilometry u obce Křelov - Břuchotín, čímž bude zkompletován západní obchvat Olomouce.

Ředitelství silnic a dálnic, které požádalo o vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), počítá se zahájením stavby v roce 2023.

„Všechny podstatné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly řádně vyhodnoceny, a to jako přijatelně nízké a akceptovatelné,“ stojí ve stanovisku ministerstva.

Pozornost věnovalo zejména vlivům na ovzduší, hluk, odtokové poměry území, jeho migrační prostupnost pro zvěř a období samotné realizace dopravní stavby.

Přetížený rondel

Na dokončení tříkilometrového úseku, který je součástí "křižovatky" vnitrostátních i mezinárodních tranzitních cest, čekají zejména řidiči mířící od Ostravy či Brna na východ Čech.

Ti se dnes sice vyhnou Olomouci, ale na provizorním napojení u hypermarketu Globus mnohdy čekají desítky minut v koloně.  Rondel je roky přetížený a kapacitně narůstající dopravě nepostačuje.

Vyhlížená stavba hodnocením dopadu na životní prostředí prošla, ale ministerstvo stanovilo desítky podmínek, které ŘSD bude muset zapracovat do dokumentace pro územní rozhodnutí.  Ta nyní bude aktualizována a ŘSD se bude moci pustit do inženýrské práce směrem k vydání územního rozhodnutí.

Křelov: Chceme delší stěnu

První a pro Křelov - Břuchotín klíčovou podmínkou je aktualizace hlukové studie s prognózou zahrnující komunikace D35, I/35 a II/635, která bude vyhodnocovat celkové zatížení obce.

„Hluková studie bude doplněna o návrh konkrétních opatření na objektech, u kterých není možné dosáhnout plnění platných hygienických limitů,“ stojí v podmínce s tím, že studie bude předjednána s obcí a relevantní požadavky budou v rámci projektové přípravy zapracovány.

Obec zdůraznila, že trvá na prodloužení protihlukové stěny. Nárůst dopravy bude podle samosprávy do budoucna násobný a s tím i hluk a emise.

„Tím vším bude zatížena část Břuchotína, proto chceme, aby po zastavěné délce Břuchotína vznikla protihluková stěna,“ zdůraznil starosta Jiří Spurný.

„Vybudovat 500 metrů protihlukových zábran není snad takový problém. Jestli bude pět metrů vysoká nebo osm, to už musejí vyhodnotit odborníci, “ zdůraznil.

Návrh protihlukových opatření bude podle stanoviska ministerstva aktualizován v návaznosti na požadovanou aktualizaci hlukové studie v rámci projektové dokumentace pro navazující řízení.

Čtyřpruhová novostavba začne z pohledu motoristů jedoucích od Mohelnice před nadjezdem u Břuchotína, překříží silnici III.třídy, vyhne se fortové pevnosti v Křelově a v polích, před zatáčkou stávajícího provizoria, naváže na stávající 1.etapu.

Trasa, včetně mimoúrovňové křižovatky, bude oplocena.

Kompromisní varianta

Západní obchvat Olomouce se řeší od počátku devadesátých let, kdy se starostka Křelova tvrdě postavila proti tomu, aby tangenta vedla v blízkosti domů.

Tehdy se projednávaly tři varianty vedení obchvatu západně od města. Spor skončil před soudem.

Západní obchvat byl nakonec rozdělen na dvě části s provizorním napojením na kruhový obchvat u Globusu.

Dokončovat se bude kompromisní varianta.

Dokončení západního obchvatu Olomouce
Jedná se o čtyřpruhovou, 3,2 kilometry dlouhou komunikaci o šířce 22,5 metru.

Součástí stavby jsou tři mostní objekty - mimoúrovňové křížení v Křelově, most umožňující křížení se zemědělským, cyklistickým a pěším provozem a most, který řeší křížení záměru se silnicí III/5709.

Mimoúrovňová křižovatka Křelov je navržena jako všesměrná křižovatka s okružním prstencem v dolní úrovni, která bude zajišťovat spojení z Olomouce jak na Mohelnici, tak na D46 ve směru na Brno. Tvar okružního prstence je navržen tak, aby umožnil výhledové přeložení silnice II/448 do Topolan a připojení zóny Neředín.

Počítá se s jednou protihlukovou stěnou, která je v tuto chvíli vedena v délce 280 metrů.

Stavba je vedena po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, prochází nezastavěným územím a zahrádkářskou kolonií.

Zahájení stavby 2023. Ukončení 2025

Předpokládaná cena stavby: 1 216 458 000 Kč (bez DPH)

Zdroj: ŘSD