Jde o snížení počtu vrtaných pilot. Čtveřice poukazuje na chybějící posudky a nedostatečné zabezpečení nábřežních domů, o jejichž statiku se obává od zahájení rozsáhlé stavby u Bristolu.

Výhrady mají k probíhajícímu monitoringu, jenž by měl včas podchytit případné dopady otřesů na nemovitosti. Nyní oslovili znalecký ústav, jehož posudek chtějí předložit krajskému úřadu, který bude odvolání posuzovat.

Čtveřice obyvatel z ulic Nábřeží a Praskova kritizuje, že v žádném ze statických posouzení, která byla vyhotovena, nejsou vyhodnoceny dopady stavebních prací na dotčené bytové domy na nábřeží. Požadovali provedení průzkumu založení základů bytových domů.

„Naším cílem nejsou obstrukce v rámci probíhajícího stavebního řízení, jak jsme napadáni Povodím Moravy, ale řádné zabezpečení statiky domů,“ poukazovala Zdenka Tkadlečková.

Snížení počtu vrtaných pilot má podle investora minimalizovat možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace.

Odvolání proti rozhodnutí o změně stavebního povolení podle Povodí Moravy může oddálit termín dokončení mostu Komenského.

Povodí: Nemáme kam ustoupit

Podle investora může dojít k situaci, že most v ulici Komenského bude dokončen v termínu, ale z důvodu nedokončených prací na levém břehu nebude moci být napojen na existující komunikaci a předán do užívání.

„Už bohužel nemáme kam ustoupit. Učinili jsme všechny možné kroky k tomu, abychom vyšli vstříc obyvatelům okolních ulic, jak to stavba takového rozsahu umožňuje, a současně abychom pracovali podle harmonogramu prací. Nad rámec běžných postupů jsme kvůli stížnostem čtyř jednotlivců nechali zpracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, které potvrdily, že stavební postup neohrozí bezpečnost obyvatel a jejich majetku. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Je možné, že tímto krokem zdrží výstavbu mostu na ulici Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Monitoring? Nefunguje, nebudí důvěru

Kritici si však stojí za tím, že není dostatečně posouzeno, jaký vliv na okolní zástavbu může mít změna průměru pilot, vzdáleností a hloubky založení.

„Oslovili jsme znalecký ústav a požádali odvolací orgán, ať posečká s rozhodnutím, než dodáme fundovaný posudek, který se vypořádá objektivně se všemi našimi námitkami a na základě kterého bude možné navrhnout způsob řešení,“ sdělila Tkadlečková.

„Nepřetržitý geotechnický monitoring? Nefunguje, nebudí důvěru. V době, kdy u mostu probíhaly ražby, dělaly se piloty, odebrali v domě Nábřeží 9 měřící přístroj na seřízení. Téměř měsíc tam nebyl,“ poukazovala.

Povodí Moravy připomnělo, že podobný postup, který je navržen na levém břehu v ulici Nábřeží, realizovala firma na pravém břehu v ulici Blahoslavova.

„Dosavadní měření přitom nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek,“ ujistil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Policie: Žádný trestný čin

Spoluvlastníci nábřežních domů u Bristolu vloni podali kvůli podezření z nedodržení projektové dokumentace trestní oznámení. Policie nezjistila nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že by byl spáchán trestný čin. Uzavřela, že investor zvolil dostatečně v návaznosti na znalecké posudky a statická posouzení preventivní opatření a provádění nepřetržitého monitoringu. Zvolený způsob rozšíření koryta byl vyhodnocen na základě odborných podkladů jako nejšetrnější k okolní zástavbě.

Probíhající II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 kilometru. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. „Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni,“ připomněl mluvčí Povodí Moravy.