„Byl nalezen zlomek mamutího klu, a to již v podložní nivní hlíně. I když Olomoucko svou polohou spadá do migrační trasy těchto velkých savců, jedná se o jeden z mála nálezů učiněných přímo při archeologickém výzkumu," sdělil Vlastimil Staněk, mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu

Výzkum, který se uskutečnil v červnu až červenci přinesl i tentokrát nová zjištění. „Především potvrdil pokračování osídlení z pozdní doby bronzové," pokračoval mluvčí.

V odkryté ploše bylo zjištěno celkem šest zahloubených zásobnicových jam o průměru kolem jednoho metru, zahloubených až jeden metr do podloží, a pět mělkých jam kruhového půdorysu hluboké do půl metru s průměrem většinou jeden a půl metru.

„Jedna byla téměř vyplněna mazanicí – vypálenou „omítkou" stěn, svědčící o přítomnosti nadzemní stavby. Tu potvrzuje i přítomnost několika linií kůlových a sloupových jam. Z nálezů byla nejvíce zastoupena keramika – úlomky hrnců, šálků či amfor a hliněné přesleny," prozradil Vlastimil Staněk.

Dalším poměrně významným objevem bylo zachycení sídlištního objektu náležícího kultuře s vypíchanou keramikou mladší doby kamenné.

„V předchozích sezónách archeologických výzkumů byla keramika této kultury zastoupena pouze jako příměs ve výplni mladších jam. Jedná se teprve o čtvrtou lokalitu této kultury v rámci Velké Olomouce," doplnil mluvčí.