„Vzhledem k možným zdravotním účinkům dusičnanů, obsažených v pitné vodě, dodávané skupinovým vodovodem se doporučuje omezení spotřeby této vody k pitným účelům těhotným ženám a dětem do pěti let. Vyloučeno je také používat tuto vodu pro přípravu kojenecké stravy,“ informovala mimo jiné Moravská vodárenská v dopise, který rozeslala na obecní úřady v Dubu nad Moravou, Charvátech a Věrovanech.

Starostové svazku těchto tří obcí se už několik let snaží napojit na vodovod nedalekého Blatce, to by mělo problém s kvalitou vody vyřešit.

„Není to kritický stav, voda je pitná. Hygiena doporučila těhotným a kojícím ženám, aby pití vody omezily. Dohodli jsme se, že do školky a školní jídelny nakoupíme balenou vodu,“ sdělil starosta Dubu nad Moravou Vítězslav Křesina.

„Vyvěsili jsme informaci, hlásíme to. Poživatelné to pro starší a na vaření je, děti v dnešní době bohužel vodu z kohoutku stejně nepijí. Máme firmu, která nám vozí vodu v barelech, tak vyřešíme pitný režim pro děti v mateřské a základní škole,“ reagoval zase starosta obce Charváty Zdeněk Dostál.

Upozornění lidé najdou i v čekárně ordinace pro děti a dorost v Dubu nad Moravou.

„Lidé si to mezi sebou velmi rychle řeknou. Obrací se na mě a vznikají i nejrůznější fámy, jak stačí vodu převařovat a podobné hlouposti. Radíme jim, ať si vozí vodu z Olomouce. V podstatě každý dojíždí někam za prací, není problém si dvě petky si přivézt,“ reagovala Zdeňka Sobotková, lékařka pro děti a dorost v Dubu nad Moravou.

Tisková mluvčí Moravské vodárenské, která vodovod provozuje, Helena Koutná uvedla, že problém s dusičnany je letitý.

„Kvalita se v průběhu roku sčítá a my často nejsme schopni vyhovět vyhlášce pro pitnou vodu, kde limit dusičnanů je padesát miligramů na litr. Lidé vodu pijí odjakživa, jsou na ni zvyklí. Nestal se tam žádný havarijní stav, abychom dostali do souladu kvalitu vody se zákonem, požádali jsme hygienickou stanici o navýšení hodnoty dusičnanů v tomto skupinovém vodovodu,“ vysvětlila mluvčí.

Podotkla, že hodnotu dusičnanů mimo jiné ovlivňuje také zemědělská činnost.

Jak situaci vyřešit? Napojit se na nový vodovod. Projekt už má svazek obcí vypracovaný několik let.

„Řešení spočívá v přepojení na vodovod v obci Blatec. Ten už je zásobovaný z velkého skupinového vodovodu Olomouc. Řeší to vlastník vodovodu, což je svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty. V současné době je zpracovávaná projektová dokumentace a vlastník řeší povolení ke stavbě a finanční zajištění investice,“ informovala Koutná.

„Máme zpracovaný projekt a čekáme zda uspějeme v žádosti o dotaci a i když neuspějeme, tak se složíme abychom přivaděč udělali. Začneme hned jak to půjde, jak se uskuteční stavební řízení, tak na tom budeme pracovat. Byly tam majetkoprávní problémy, to se teď teprve dojednává a pak hned začneme,“ doplnil starosta Křesina.

Hygienička: Kojenci by to neměli vůbec pít

Dusičnany jsou ve vodách přirozeně. I ve vodě odebírané pro vodárenskou úpravu a určenou pro transport do kohoutků v domácnostech.

V zemědělských oblastech se však v minulosti vlivem rostoucí spotřeby dusíkatých hnojiv koncentrace zvedla. Jejich množství ve vodě však v závislosti na různých vlivech kolísá.

Při dlouhodobém sledování pitné vody, kterou pijí obyvatelé Dubu nad Moravou a okolních obcí, zjistila vodárenská společnost zvýšené množství dusičnanů a vlastními opatřeními je nedostane pod přípustný limit pro pitnou vodu – 50 mg/l.

„Požádali nás proto o výjimku, což zákon umožňuje, a my jsme na základě doložených podkladů na časově omezenou dobu určili mírnější hygienický limit,“ uvedla Eva Čehovská, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Olomouc.

Jak vysoké jsou koncentrace dusičnanů (NO3-) v pitné vodě dodávané do Dubu nad Moravou a okolních obcí?
Z 32 rozborů na kontrolu dusičnanů provedených v roce 2010 a v letošním roce vyplývá, že kolísaly od 36mg/l do 71mg/l v loňském roce a od 44mg/l do 69mg/l v letošním roce. Průměrná hodnota dosahovala 56mg/l.

Dusičnany tedy překračovaly přípustné limity už vloni? Proč se nezasáhlo dříve? Přesněji, proč lidé nedostali tuto informaci dříve?
Zjistí-li provozovatel, že opatřeními není možné dodržet chemický ukazatel s nejvyšší mezní hodnotou, může dle zákona o ochraně veřejného zdraví požádat o určení mírnějšího hygienického limitu. Tomu však musí předcházet dlouhodobé sledování a rozbory odebraných vzorků vody. Vzhledem ke kolísavé hladině dusičnanů byla situace poněkud náročnější. Provozovatel v tomto případě postupoval podle zákona.

I když dusičnany znamenají pro kojence značné riziko a hodnoty šly nad 70mg/l?
S dusičnany je to složité v tom, že jejich množství ve vodě kolísá. To není jako u havárie, kdy najednou dojde k nárůstu a je zapotřebí okamžitě zareagovat a zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

Jak je to tedy s dopadem dusičnanů na jednotlivé věkové skupiny lidí?
Abychom vyhověli žádosti o výjimku, musí mít provozovatel podle zákona odborníkem zpracované hodnocení dopadu dusičnanů na zdraví populace v dané lokalitě, kde byly tyto koncentrace zjištěny. Hodnocení dopadu na zdraví se provádí pro jednotlivé věkové skupiny, protože každá má odlišnou spotřebu pitné vody. Zohledňuje se přitom i příjem dusičnanů potravou. Z toho může vyplynout riziko například pro děti do pěti let, při určité koncentraci dusičnanů. My závěry hodnocení samozřejmě nemusíme převzít, můžeme je zpřísnit. To jsme udělali. Při hodnocení zdravotních rizik byl nezávislým odborníkem stanoven maximální limit na 80 mg/l. My jsme určili 70 mg/l, a to vzhledem k hodnotám, které se naměřily ve sledovaném období a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o oblast s intenzivní zemědělskou činností, kde lidé mají své zahrádky a kde přísun dusičnanů potravou může být jiný než v populaci ve velkém městě.

Konkrétní dopady na zdraví? Jak mohou dusičnany lidem uškodit?
Nejrizikovější skupinou jsou kojenci. Může u nich dojít ke stavu spojenému s nedostatkem kyslíku v organizmu. To se projevuje namodralým zbarvením kůže, rtů, slabostí, zrychleným pulzem a dýcháním. V krajním případě může dojít k úmrtí. Osobně jsem se ve své praxi s tímto akutním poškozením zdraví nesetkala, protože dnes maminky kojí tyto děti a stravu jim připravují z kojenecké balené vody. Vštěpuje jim to každý pediatr a maminky se podle toho jistě ke svým dětem chovají.

Ohrozit mohou i předškoláky, ale i dospělé, pokud nejsou stoprocentně zdraví, a to při dlouhodobém účinku.
Proto jsme z předběžné opatrnosti doporučili omezit spotřebu vody z kohoutku těhotným ženám a dětem do pěti let. To znamená střídat ji s balenou vodou. Maminky by měly myslet na to, že balenou vodu by měly uchovávat v chladnu, temnu a po otevření co nejdříve spotřebovat. Upřednostnit samozřejmě neperlivé vody.

Dospělí?
Při dlouhodobém působení vysokých koncentrací vyplývá nebezpečí dusičnanů (NO3-) z možnosti jejich redukce v zažívacím traktu člověka na dusitany (NO2-). Dusitany v zažívacím traktu reagují při metabolických procesech s některými látkami z potravy za vzniku karcinogenních N-nitrososloučenin (nitrosoaminy a nitrosoamidy). Statisticky byla prokázána závislost zvýšeného výskytu např. rakoviny jater, žaludku. Je potřeba zdůraznit, že dusičnany nevykazují genotoxické ani karcinogenní účinky. Pro zdravého člověka je limit naměřený v pitné vodě pro Dub nad Moravou v období stanovené výjimkou, tedy tří let, bezpečný. Pro informaci: v krizových situacích, například při haváriích, může zdravý dospělý člověk po dobu jednoho měsíce pít vodu s obsahem až 130mg/l.

Můžete sdělit, proč jste žádosti o výjimku vyhověli? Nemohli jste ji prostě zamítnout a nevystavovat obyvatele zvýšeným koncentracím dusičnanů?
Ze zdravotních rizik, za stanovených podmínek, nevyplynulo ohrožení obyvatel. Výjimka také pomáhá tomu, aby se urychlilo řešení problému. S udělením výjimky jsme stanovili provozovateli důležité podmínky: budou neprodleně informovat obyvatele o zdravotních účincích dusičnanů s doporučením omezení spotřeby této vody k pitným účelům u těhotných žen a dětí do pěti let, s vyloučením této vody pro přípravu stravy pro děti do jednoho roku. Určili jsme jim, že budou jakost pitné vody, konkrétně dusičnany, sledovat častěji.

Výjimka má pomoci vyřešit problémy s kontaminovanou vodou v Dubu?
Uspíšit napojení na skupinový vodovod Olomouc. Tím dojde k vyřešení problému nadlimitní koncentrace dusičnanů z prameniště Nenakonice. A současně k zajištění dostatečné kapacity pitné vody v této oblasti Dubu nad Moravou.

Podobnou výjimku jste na Olomoucku udělovali?
Pro veřejný vodovod ne.

Daniela Tauberová