Tehdy olomoucké právnické fakultě dokonce i hrozilo, že jako vysoká škola skončí. Odstupující děkan Michal Malacka však už nyní vidí situaci lépe.

Rozhovor* Už se problémy kolem akreditací uklidnily?

Domnívám se, že situace na fakultě je z hlediska stávajících studijních programů stabilizovaná. Navíc jsme v poslední době získali dva další bakalářské studijní programy, takže teď oproti tomu počátečnímu stavu, kdy jsme měli jeden magisterský program, a to ještě ohrožený, teď máme jeden klasický magisterský, jeden navazující magisterský a tři bakalářské.

* Přesto jsou nějaké problémy, se kterými se fakulta musí potýkat?

Problém, který samozřejmě je a který by mohl být do budoucna aktuální, je otázka dalších akreditačních procesů. A to konkrétně ten nejdůležitější, tedy proces doktorského studijního programu. Pokud by se senát rozhodl neřešit situaci, která na fakultě je, tak by mohl být tento proces částečně ohrožen.

* Akreditační komise před šesti lety fakultě vytýkala, že nemá dostatek docentů a profesorů na plný úvazek. Vadil jim i vysoký věk pedagogů. Změnilo se to?

Problém je v tom, že se po dlouhé době podařilo získat pedagogický sbor, který věnoval fakultě mnoho energie a času, a to nejen ze strany odborných asistentů, docentů a profesorů. Ten s fakultou spojuje svůj odborný a pedagogický život. Proto je nezbytně nutné, aby se fakulta vyvíjela ve vzájemném konsensu všech zúčastněných. Každé akreditační řízení, které do budoucna fakulta podstoupí, musí být provázeno vůlí a ochotou stávajícího akademického personálu garantovat jej a podílet se na něm.

* Na kdy jsou plánována akreditační řízení?

Momentálně je doktorské studium podáno k akreditaci, souvisí to samozřejmě s tím, jak se situace na fakultě vyvine. Řekl bych, že se každý hodnotitel bude zajímat o stabilní vývoj ,a pak se teprve podívá na určitý dokument nebo návrh. Další akreditační řízení nás čeká v roce 2009. Ale z hlediska jeho přípravných prací je to už za rok. To znamená, že se bude muset začít připravovat kompletní reakreditace magisterského programu. Všichni na fakultě s nadšením hovoří o reformách, a pokud by se měl stávající magisterský program pozitivně reformovat, tak by se muselo začít s těmi pracemi nejpozději v květnu příštího roku.

* Nemůže situace na právnické fakultě negativně ovlivnit právě akreditační jednání?


Senát se rozhodl vyhlásit volby, a pokud bude jasné, že fakulta bude mít výhledově děkana či děkanku, tak si myslím, že by se tato situace dala pozitivně zvládnout.

* Jak vnímáte celou situaci od volby děkana až po zasedání senátu?

Čistě osobně musím říct, že jsem měl skvělý pocit z toho, jak se fakulta vzpamatovala a jakým způsobem všichni až donedávna kolektivně táhli za jeden provaz. Bylo to hlavně po dobu, kdy jsme měli problémy. Velice mě teď mrzí, že se našla skupina lidí, která se na chvíli odchýlila od kolektivního ducha.

* Včera se akademický senát právnické fakulty rozhodl, že vyhlásí nové volby děkana. Jak se díváte na toto rozhodnutí?


Vnímám to jako pozitivní rozhodnutí z hlediska budoucího vývoje právnické fakulty a z osobního pohledu jsem šťastný, že akademický senát rozhodl ve prospěch fakulty a vyslyšel vůli akademické obce.