Krajský úřad Olomouckého kraje odmítl těžbu vápence v dobývacím prostoru Hvozdečko začátkem června.

Úředníci odboru životního prostředí a zemědělství nesouhlasné závazné stanovisko zdůvodnili silným zapojením veřejnosti, možným vlivem těžby na hydrogeologické poměry a negativním dopadem na podzemní vody.

Těžařská společnost má ale o závěru pochyby. Nezdá se jí změna závěru odborníka, který pracoval na dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

„Původně bylo stanovisko souhlasné a po veřejném projednání na Bouzově ho posudkář přehodnotil. Naprosto subjektivně vyhodnotil situaci a to tak, že nejsou vyvráceny všechny možné teoretické pochybnosti," komentoval dosavadní výsledek Milan Křivohlavý ze společnosti AGIR, která chce lom otevřít.

Připomínka, která se týká ohrožení krasových vod, je podle něj lichá.

„Z naší strany je otázka vyčerpávajícím způsobem zodpovězena v EIA, kde se touto problematikou zabývá celá dlouhá kapitola. Navíc máme souhlasné vyjádření od správce jímacího území," dodal za společnost.

„Absurdní je, že lokalita Holého vrchu nemá v žádném případě na krasové vody v celé lokalitě žádný vliv. Náš lom bude zahlouben sto metrů nad jejich úrovní," poznamenal Milan Křivohlavý. Změnu označil za účelovou.

Princip předběžné opatrnosti

Krajský úřad dostal k posudku přes pět set nesouhlasných vyjádření.

Úředníci v závazném stanovisku k těžbě vápence uvedli, že při otevření masivu lomem nelze negativní vliv vyloučit.

Rozhodli se proto pro princip předběžné opatrnosti.

„Pro zachování kvality systému podzemních vod a obecně přírodního bohatství dané oblasti se jeví vhodnější záměr těžby vápence v dobývacím prostoru Hvozdečko nerealizovat," napsali v dokumentu.

Záměr narazil i na další překážky.

„Investor neprokázal vstřícný postoj vůči veřejnosti ze zájmového území, kdy odpovědi na dotazy týkající se problematiky 'sousedského soužití' a způsobu podnikání v území, ve kterém je silný odpor proti záměru, nebyly pro zúčastněnou veřejnost přijatelné," zmínil ve stanovisku posudkář Aleš Calábek jeden z momentů, které ho vedly ke změně.

Lidé si mysleli, že je hotovo

Lidé z Bouzovska, kterých se proti lomu postavilo na tisíc, nesouhlasné stanovisko vnímali jako definitivní věc.

„Je hotovo, těžba nebude," těšil se například Vladimír Vařeka ze sdružení ARCUS – onko centrum, které se záměru bojovalo.

Firma AGIR však upozorňuje, že záležitost ještě rozhodně není u konce.

„Zpracováváme podnět k přezkumu rozhodnutí a budeme situaci řešit. Nesouhlas nebylo možno opřít o žádná kritéria, jsou to jen emoce a hysterie jednotlivců, kteří rozpoutali odpor," doplnil Milan Křivohlavý, co bude následovat.

Souhlasné stanovisko je totiž podmínkou pro to, aby mohl investor žádat o povolení báňský úřad.