Podle rozhodnutí krajského soudu je nutné doplnit podmínku, která upraví předstih výstavby stavebních objektů v areálu zemědělské společnosti, ale také podmíněnost demolice kalové jímky výstavbou nové kalové jímky.

„V této otázce se krajský soud ztotožnil se žalobcem, neboť v podmínkách stavebního povolení ani v projektové dokumentaci není dostatečně upravena koordinace výstavby souvisejících staveb,“ sdělila Olomouckému deníku Martina Schwettrová, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, proč soud vyhověl žalobě zemědělců a rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR zrušil.

„Podle ustanovení § 115 odst. 1 StZ je stavební úřad ve stavebním povolení povinen stanovit návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení. Této povinnosti však vzhledem k výše uvedenému nedostál,“ vysvětlila.

Podle ministerstva byla rozhodnutím soudu prolomena právní moc stavebního povolení pro jmenovanou stavbu. „Bez pravomocného stavebního povolení nelze stavbu realizovat,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy ČR Martin Brychta.

O co Agru jde?

Ministerstvo dopravy již podalo proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.

Agra Velký Týnec, která se nevzdala poté, co neuspěla s rozkladem podaným proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jímž byla stavba dálnice „D55 5501 Olomouc – Kokory“ povolena, chová na okraji Krčmaně v blízkosti budoucí dálnice na 600 kusů skotu. Autostráda odřízne prostor, kde se krávy pasou a pod dálničním tělesem přijde firma o starou kalovou jímku. Ta bude postavena nově na jiném místě. V podaném rozkladu zveřejněném na úřední desce Ministerstva dopravy ČR napadali zemědělci absenci podstatných závazných stanovisek a poukovali, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy.

Opěrná zeď protihlukovou stěnou?

Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje podél dálnice a budovy kravína opěrnou zeď a novou zpevněnou plochu pro zabezpečení obslužnosti areálu. Zemědělci požadují, aby navržená zeď byla postavena jako protihluková stěna. „Alespoň částečně by zabezpečila prostor areálu živočišné výroby, a to nejen před hlukem, ale i před případným únikem zvířat,“ stojí v rozkladu.

Stavební úřad došel k závěru, že požadavek na vybudování protihlukové stěny, nemá oporu v předpisech. Žádný právní předpis nestanoví pro chov skotu maximální povolenou hladinu hluku z venkovního prostředí. V prostoru areálu se předpokládá hluková hladina 55 až 60dB, ve štítových zdech hospodářských objektů maximálně 60 až 65 dB.

„Z hlukové studie vyplývá, že je na mezní hranici. Při chovu dobytka musí být hluk snížen na minimum, protože zejména stálým hlukem trpí zvířata jak po stránce fyzické, tak psychické, hluk snižuje schopnost reprodukce a dojivost. Stálá hladina hluku je minimálně pro vysokobřezí a dojící krávy ohrožující,“ kritizovali zemědělci závěr stavebního úřadu.

Taky jim vadí, že ve stavebním povolení není řešena obslužnost a bezpečnost jejich zemědělského areálu během výstavby dálnice.

| Video: Youtube

Jezdit by se mělo v roce 2026

Ministr dopravy jako odvolací správní orgán v květnu zamítl rozklad společnosti Agra Velký Týnec a potvrdil tak povolení stavby vydané v polovině ledna.

„Máme pravomocné stavební povolení a v tuto chvíli nás nic nelimituje. Tedy pokračují přípravy stavby, probíhají výkupy pozemků. V příštím roce plánujeme zahájit. Ale samozřejmě v tuto chvíli nevíme, kdy a jak soud rozhodne,“ sdělil letos na jaře Olomouckému deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký v reakci na zemědělci podanou žalobu.

V aktualizovaném infoletáku ke stavbě D55 Olomouc–Kokory počítá ŘSD se zahájením stavby v roce 2023. Jezdit by se mělo v roce 2026.

Krčmaň čeká, až si oddychne

Na 7,6 kilometru dlouhý úsek D55 čekají nejen řidiči, ale taky obyvatelé Krčmaně. Stávající silniční tepna obec protíná a lidé trpí velkým provozem. „Netrpělivě čekáme na to, až se kopne do země. Věříme, že tento problém se podaří rychle vyřešit,“ reagoval letos jaře starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

Pokračovat může příprava druhé části úseku mezi obcí Kokory a Přerovem. Nejvyšší správní soud v těchto dnech zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který prohlásil za neplatné územní rozhodnutí.

„Na základě dohody s obcí Rokytnice by měla být stažena žaloba a územní rozhodnutí nabude právní moci,“ sdělil před Vánoci na twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl. „Měla by tak být odblokována zásadní překážka v přípravě stavby. ŘSD má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a po nabytí právní moci územního rozhodnutí zahájíme proces výkupů pozemků,“ uvedl Mátl.