Vyvýšená lokalita ohrazená ulicemi Na Stráni a Zolova, zahrádkářskou kolonií a dálnicí je z větší části zemědělsky využívána. Betonové jímky slouží jako úložiště kalů z čistírny odpadních vod a bioodpadu, v jejich okolí pravidelně vznikají černé skládky.

Slavonínský brownfield by se přitom mohl po rekultivaci proměnit na atraktivní přírodní a rekreační plochu s pěkným výhledem na Olomouc.

Restaurace Přístav Hlušovice s rozestavěným Majákem, 18. května 2021
U Olomouce roste originální Maják jako rozhledna. Budí emoce

S centrem města by jej propojila cyklostezka a součástí by mohl být také ovocný sad, rozhledna a vodní nebo mokřadní biotop.

Proměna celé lokality by přišla na desítky milionů korun, město by se do ní mohlo pustit díky dotacím.

„Na revitalizaci prostoru bychom mohli získat dotace, jen je třeba nejprve stanovit konkrétní plán obnovy a vyřešit majetkoprávní vztahy. Brownfield leží na pozemcích města, betonové stavby patří zemědělcům,“ upřesnil primátor Miroslav Žbánek.

Hospoda u Svatého Huberta v Kozlově, Jitka Hofírková
Z hospody v divočině na Olomoucku udělali hit. Styl a vlastní dobroty táhnou

Cyklostezka do města

Nový přírodní areál sloužící pro rekreaci Olomoučanů by mohla s centrem města spojovat cyklostezka, ta by měla navazovat na stávající cyklostezku do Nedvězí a vést po městských pozemcích.

Ideálním řešením by bylo vést ji po horizontu, cyklistům by pak nabízely atraktivní výhledy na město.

Na poli u Bystrovan vyrostou haly. Investor požádal o povolení výstavby komunikace, chodníků a protihlukové stěny, 20. května 2021
Na poli u Bystrovan vyroste areál plný hal. Investor už řeší cesty a stěnu

Obnova krajiny nad Slavonínem by měla probíhat postupně.

„Je třeba zajistit protierozní opatření, pracovat s krajinnou zelení, pečlivě zakomponovat do projektu vodní a mokřadní biotopy kvůli zadržování vody v krajině a počítat i s biodiverzitou. Vytvářet zde například broukoviště, útočiště pro plazy a podobná místa,“ popsal vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Rekonstrukce červeného kostela v Olomouci, 24. května 2021
Podívejte se, jak červený kostel dostává nový krov. Co jej ještě čeká?

Projekt na rekultivaci brownfieldu připraví útvar hlavního architekta. Projednávat se bude revitalizace brownfieldů, postup se bude koordinovat se zemědělci.

O lokalitě pak rozhodne městská rada, město bude usilovat o nalezení vhodného dotačního titulu. Nebude chybět ani veřejné projednávání projektu za účasti Olomoučanů.