Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počátkem května získalo důležité razítko pro chystanou stavbu silnice „I/46 Týneček – Šternberk“, jež má nahradit stávající frekventovanou silnici, vyvolalo to v Dolánkách úlevu. Místní část Dolan protíná nynější dvouproudová silnice a místní trpí dopravní zátěží.

„Vybudovali jsme přechod pro chodce se světelnou signalizací, protože komunikaci už nebylo možné bezpečně přejít ze strany na stranu. Blikající světla dopravu nepatrně zklidnila,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka.

„Udělali jsme opatření, které řeší aktuální situaci, ale už se nemůžeme dočkat, až nová autostráda odvede tranzit pryč,“ reagoval v květnu starosta.

Odvolání podané ochranáři ze Šumperka proti územku na stavbu se stanoviskem EIA vydaným v roce 2010 zástupce samosprávy Dolan zaskočilo.

„Je to komplikace a chci věřit, že to v důsledku nepřinese oddálení zahájení výstavby. Dopravní situace v Dolánkách, kde projíždí auto za autem, je neúnosná,“ kroutil hlavou starosta.

Snížení mortality drobných živočichů

Důležité razítko torpédovala šumperská pobočka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Ochranáři vytýkají, že do vydaného rozhodnutí krajský úřad nezapracoval všechny podmínky ze závazných stanovisek orgánů ochrany přírody.

Týkají se třeba druhové skladby náhradní výsadby dřevin nebo kácení v hnízdním období ptáků, tedy v době od dubna do srpna.

„Tuto podmínku jsme v rozhodnutí nenalezli. Její nerealizace přispěje ke zvýšení negativního vlivu stavby na životní prostředí. Dle našeho názoru se jedná o vadu rozhodnutí,“ píše se v podaném odvolání podepsaném předsedou šumperské pobočky ČSOP Slavomírem Bušinou.

Ochranáři ve vydaném územním rozhodnutí postrádají také návrh opatření k přirozenému navádění živočichů do propustků.

„Vzhledem k důležitosti tohoto zařízení z pohledu snížení mortality drobných živočichů vlivem silniční dopravy považujeme opomenutí této podmínky za vadu předmětného rozhodnutí,“ poukazuje Bušina.

Odvoláním ČSOP se bude zabývat Ministerstvo dopravy.

První auta na čtyřproudovce? Snad za pět let

Stávající silnice I/46 patří mezi nejnebezpečnější komunikace na Olomoucku. Rovinky svádí řidiče k rychlé jízdě a riskantnímu předjíždění. Úsek mezi Olomoucí a Šternberkem je místem častých dopravních nehod. Připravovaný čtyřpruh odkloní dálkovou dopravu a zvýší bezpečnost.

ŘSD plánuje zahájení stavby více než sedm kilometrů dlouhé přeložky v roce 2025. Jezdit by se mělo o dva roky později. Předpokládaná cena stavby přesáhne 2,7 miliardy korun.

Připravovaná stavba přeložky povede přes katastry Bělkovic, Lašťan, Bohuňovic, Dolan, Chválkovic, Týnečka a Tovéře. U Olomouce trasa autostrády naváže na plánovanou východní tangentu a u Šternberka se zase napojí na chystaný obchvat Šternberku.

Hlavní trasa je vedena v nezastavěné oblasti se záborem zemědělské půdy, část povede v koridoru stávající silnice I/46. Součástí stavby bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Týneček osmičkového tvaru a MÚK Bohuňovice.

Silnice I/46 Týneček - Šternberk

Hlavní trasa: délka: 7167 metrů
kategorie: R 21,5/100
počet všech stavebních objektů: 100

Mostní objekty:
na silnici I/46: 5
přes silnici I/46: 3
ekodukt: 1
celková délka mostů: 436 m

Mimoúrovňové křižovatky
MÚK Týneček (délka větví: 1253 metrů)
MÚK Bohuňovice (délka větví: 1155 metrů)
Protihlukové stěny: počet: 1 (délka: 100)
Předpokládaná cena stavby: 2 716 557 347 Kč (bez DPH)

Zdroj: ŘSD ČR