Nejen aquaparkem byl samozřejmě v končícím období živ sál zastupitelstva či stránky novin, pokud se jednalo o finanční záležitosti města.

Patrně největší rozruch vzbudil prodej některých domů v centru Olomouce. A samozřejmě navýšení a naopak nedávné snížení daně z nemovitosti.

Stavba vodních radovánek se však stala symbolem, který přebije vše. Pro turisty představuje příjemné zpestření. Naučili se tam chodit i mnozí místní s dětmi a někteří lidé na něj nedají dopustit.

Výhrady ale většinou směřují k poloze na kraji města či k faktu, že dospělý člověk si při rodinné výpravě do zařízení pořádně nezaplave.

Nejdiskutovanější je však ekonomická stránka věci – stejně jako všechny velké akce byl už od akátku zdrojem pochybností, zda se taková stavba vyplatí. A když loni skončil v červených číslech, stal se příhodným karabáčem v rukou opozičních politiků.

Zeptali jsme se lídrů stran pro komunální volby v Olomouci

1) Jak hodnotíte investici města do stavby a provozování stávajícího akvaparku v Olomouci?

2) Jakých možností navýšení příjmů města Olomouce byste využil a co uděláte pro snížení jeho dluhu?

Martin Novotný
ODS

1) Jako rozšíření nabídky rekreačních aktivit zejména pro rodiny s dětmi. Hned první rok po otevření se akvapark s více než dvěma stovkami tisíc návštěvníků stal jedním z nejnavštěvovanějších cílů v celém Olomouckém kraji. Náklady stavby jsou rozděleny do mnoha let a z velké části se na nich podílel soukromý sektor. Není proto pravda, jak se často uvádí, že se stavbou akvaparku město zadlužilo (město si nevzalo na tuto stavbu žádný úvěr). Akvapark má mezi občany řadu příznivců i odpůrců, i jejich názor samozřejmě respektujeme.

2) Ratingová agentura Standard and Poors nedávno potvrdila vysoký rating financí města. Zadluženost města Olomouce nepovažujeme za zdaleka takový problém, jak se občas z neznalosti podrobností uvádí. Možností k dalšímu ulehčení městu je restrukturalizace úvěrového portfolia formou refinancování. Pokud jde o navýšení příjmů, jádro problému je mimo možnosti města v novém zákonu o rozpočtovém určení daní. Všechny ostatní možnosti, prodej zbytného majetku apod., jsou více méně kosmetické či dočasné. Nutností je hledání úspor zejména v provozním rozpočtu magistrátu.

Jiří Rozbořil
ČSSD

1) Akvapark beru jako investici do cestovního ruchu. Nezatracuji akvapark, naopak, myslím si, že je zde prostor, jak hospodaření tohoto zařízení vylepšit.

2) Nepočítáme v období ekonomické recese s podstatným navýšením příjmů města. Daňový systém ČR to ostatně moc neusnadňuje. Občasné finanční injekce z prodeje zbytných nemovitostí nebudou dle mého názoru pro příjmovou stránku městského rozpočtu významné. Dluh samozřejmě budeme snižovat zodpovědně, nebudeme ale v žádném případě podporovat výrazné omezování veřejných služeb. Nechceme privatizovat Technické služby, Lesy města, Dopravní podnik. Prioritou jsou investiční akce s podporou ROP.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

1) Ukázalo se, že přes všechna ujišťování byly ekonomické propočty tržeb nadhodnoceny. Se znalostí dnešní reality hospodaření považuji akvapark za špatnou investici města.

2) Zvýšení příjmů je možné důsledným využitím všech dotačních titulů, které umožňují financovat investiční i mzdové náklady města. Zadluženost lze snižovat minimalizací nákladů a důsledným využíváním institutu veřejných dražeb při zadávání zakázek, což budu prosazovat.

Alexander Černý
KSČM

1) Stavbu akvaparku za jiných, než původní koncepcí pro město výhodných ekonomických podmínek, jsme nepodporovali. Dnešní pro město nepříznivý stav je jen důsledkem špatných rozhodnutí.

2) Budeme podporovat zvýšení podílu vlastních příjmů města i z vlastního podnikání organizací ve vlastnictví města. Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj středního a malého podnikání.

Edita Hrstková
Strana zelených

1) Výstavbu akvaparku Strana zelených v zastupitelstvu nepodpořila. Už tehdy jsme tento projekt označili jako pro město nevýhodný, velmi nákladný, který Olomouc zadluží na dlouhá léta dopředu. Dokonce i založení akciové společnosti za účasti města se soukromou společností se neukázalo jako samospasitelné.

2) Nechceme další zadlužování města. Musí se razantně snížit náklady na chod magistrátu a Strana zelených podporuje i provedení personálního auditu na všech odborech olomouckého magistrátu. Podpoříme také snížení rozpočtu u akciových společností zřizovaných městem.

Radek Augustin
Strana práv občanů Zemanovci

1) Stavbu akvaparku hodnotím jako nepříliš šťastnou a uspěchanou. Studie proveditelnosti projektu byla zadána špatně, počítá s dle mého soudu nereálně vysokou návštěvností. Ta se nenaplňuje a logicky tak aquapark generuje ztrátu. Další chybou je celková náplň, která řeší zábavný aspekt, ale nikoli nedostatek ploch pro plavání ve městě. Zde se jeví jako lepší řešení rozšíření areálu stávajícího plaveckého bazénu v centru města s plnou dopravní dostupností.

2) Jsme si vědomi napjaté finanční situace města. Řešení spatřujeme v provozních úsporách, v získávání dotací a v přesměrování investic do rozvojových projektů s dlouhodobou schopností finanční udržitelnosti. Dále považujeme za důležité změnit strukturu financování měst - tlakem na centrální orgány dosáhnout změny rozpočtového určení daní.

Ivo Vlach
TOP 09

1) Investice do akvaparku je klasickým příkladem toho, jak by město investovat nemělo. Takové investice nechceme opakovat. Navíc je dluhová zátěž uměle skryta pod samostatnou společností, které bude město dvacet let platit třicet milionů korun ročně jako služebné.

2) Okamžité navýšení příjmů je velmi problematické. Jedinou oblastí, kde vidíme velký prostor, je využiti prostředků z EU do konce roku 2013. Oddlužení lze dosáhnout důrazem na zefektivnění chodu magistrátu a snížení jeho nákladů včetně mzdových. Ještě větší prostor pro úspory je v promyšleném investování do věcí pro město opravdu potřebných.

Dagmar Navrátilová
Věci veřejné

1) Tuto investici pokládám ze strany města za nepromyšlenou, nepovedenou a dlouhodobě neúnosnou. Na tomto příkladu jsme se mohli přesvědčit, že spojí-li město a soukromá firma svůj kapitál, nemusí to být vždy ta správná cesta. Nemám nic proti existenci aquaparku v Olomouci, může být dokonce přínosem nejen pro místní občany, ale i pro turistický ruch. Domnívám se ovšem, že projekt takového typu by měl být financován čistě ze soukromých zdrojů tak, aby případná rizika ztráty nemohla zatížit městský rozpočet.

2) Město by mělo financovat pouze ty projekty, které jsou nezbytně nutné, aby se nedostávalo do deficitu. Pořizujme si jen to, na co máme.Větší prostor by měla v tomto smyslu získat soukromá sféra, která by byla městem dostatečně motivována k tomu, aby měla sama zájem spolupodílet se na realizaci nákladných projektů.