Jaké změny poslanci schválili?
Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně. Ubytovací služby a vstupné na sport a kulturu se přesouvají do nejnižší sazby daně z přidané hodnoty. Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se sníží o 25 procent a obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitosti v případě více mimořádných událostí.

Jak by měla nová pravidla pomoci podnikatelům?
Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji však budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející tomu období, v němž ztráta vznikla.

Co to konkrétně znamená?
Pokud podnikatelé vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 milionů korun.

Mohou si takto pomoci i firmy zahraničních vlastníků?
Nová úprava neumožňuje, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost, například využitím účelové fúze. Podle ministerstva financí je podpora určena pouze pro tuzemské firmy, které v této zemi řádně odvádějí daně.

Kde všude se nově snižuje daň?
Balíček snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště včetně jízdného na vleky a také vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 procent z nynějších 15 procent.

V jakých případech mohou nově obce osvobozovat své obyvatele od daně z nemovitostí?
Obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitých věcí u většího okruhu mimořádných událostí. Nyní mohou obecně závaznou vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou jako jsou třeba povodeň, vichřice či extrémní sucho. Nově budou mít tuto možnost i v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Jak se změní silniční daň?
Silniční daň se u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny sníží o čtvrtinu. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, a to i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny. Pokud poplatníci daně dosud nevyužili možnost odložit platbu zálohy na silniční dani a zaplatili ji v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce.

Jak to nově bude s vracením přeplatku spotřební daně ze "zelené" nafty?
V rámci podpory zemědělského podnikání se zkrátí lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z takzvané zelené nafty. Nyní se přeplatek vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení, ale napříště bude vrácen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude činit 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

Jak stát kompenzuje obcím a krajům peníze, o které přijdou kvůli podpoře podnikatelů?
Obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Obce i kraje totiž přicházejí o peníze ze sdílených daní kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu, tedy podpory podnikatelům zasaženým ekonomickými dopady následků epidemie. Schválená kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy.