Do klání, které vyhlásila Moravská vysoká škola Olomouc, se přihlásilo 160 studentů z jednadvaceti středních škol Olomouckého kraje. Věnovali se jednomu z pěti témat, odborná porota pak v každé kategorii vybrala tři (v jednom případě dva) nejlepší eseje a jejich autory ocenila.

Deník vám představuje vítězné práce. Zde jsou nejlepší eseje z na téma Budoucnost mladých v Olomouckém kraji.

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH TÉMAT:

1. Budoucnost mladých v Olomouckém kraji (garant Olomoucký kraj)

2. Role našeho kraje v Evropě (garant OK4EU, OK4Inovace)

3. Hospodářský rozvoj kraje (garant MVŠO, OK4Inovace)

4. Využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje (garant TESCO SW)

5. Energetická soběstačnost – perspektiva Olomouckého kraje? (garant Schneider Electric, Czech Green Building Council)

Esejistické klání uspořádala Moravská vysoká škola Olomouc, garantem soutěže je sdružení OK4Inovace a jedním z mediálních partnerů je také Deník. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Studenti soutěžili o exkurzi do sídla společnosti Schneider Electric v Paříži, čtečky knih, mobilní telefony, fotoaparáty, odbornou exkurzi do Prahy, stipendia ke studiu na MVŠO ve výši 30 tisíc korun a další ceny.

Využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje

1. místo: Daniela Hostašová a Lenka Černá
Gymnázium Kojetín

V době obrovského boomu informačních a komunikačních technologií by se mohlo zdát, že rozvoj kraje díky těmto prostředkům je jaksi samozřejmý. Téměř všichni mají přístup k masmédiím, novinám, rozhlasu, internetu, televizi a v neposlední řadě funguje předávání informací mezi lidmi samotnými. Pokud myslíme na kraj olomoucký, pak je zajisté vhodné zmínit mimo jiné Olomoucký deník, místní televizní a rozhlasové stanice, webové stránky jak samotného kraje, tak konkrétních obcí a turistických cílů, firem a investorů. Mezi důležité součásti toho komunikačního systému patří informační centra, knihovny, vzdělávací ústavy, samotné obecní úřady apod.

Podmínkou využití jmenovaných prostředků ku prospěchu kraje je všeobecné povědomí o nich a jejich přístupnost široké veřejnosti. Zajistit to nejen pro obyvatele

a investory samotného Olomouckého kraje, ale i ostatních krajů České republiky, Evropské unie a vůbec celého světa by se mělo stát primárním cílem. V tomto ohledu má Olomoucký kraj nakročeno správným směrem, i když je potřeba neusnout na vavřínech. Pokud se

např. podíváme na webové stránky kraje, samozřejmostí je dostupnost informací i v jiných jazycích, než je čeština a angličtina. Jiné internetové stránky také nemají větší problém s přehledností a zásobováním spolehlivými informacemi. Nemůžeme však tvrdit s naprostou jistotou, že jejich zdroje jsou důvěryhodné, ale přesto z nich čerpáme. Tento problém tíží v dnešní době celý internetový svět a je těžké se s ním poprat. Pokud si chceme být jisti pravdivostí informace, musíme ověřovat a ověřovat a ověřovat a to se mnohdy stává úkolem téměř nad lidské síly a časové možnosti. Je důležité mít na zřeteli, že jednotlivé informace nemusí být nejnovější. Aktuálnost jednotlivých zdrojů je velmi důležitá, zvlášť v dnešním uspěchaném, rychlostí světla se rozvíjejícím světě. Také proto je důležitá dostupnost informační sítě. Kraj by s tím měl počítat a nenechat se ohromit rozvojem této oblasti. Je třeba dbát na aktuální trendy informačních technologií, vnímat vývoj tohoto odvětví, přizpůsobovat se, vzdělávat a školit odborníky. Flexibilita je jedním z klíčových prostředků dosažení úspěchu v tomto ohledu a to nejen v našem kraji. Výhodou pro nás může být včasné uvědomění si povinnosti šíření aktuálních novinek přístupnou formou.

Součástí informačního systému jsou např. i místní televizní a rozhlasové stanice, které přinášejí důvěryhodné zprávy. Problém nemají ani regionální deníky, měsíčníky apod. Pokud se zajímáme, můžeme mít široký přehled o dění v Olomouckém kraji. Problém je ale v tom, že tyto deníky nejsou dostatečně všem na očích a rozhled má opravdu jen ten, kdo informace aktivně vyhledává. Příjemnou výjimku tvoří např. měsíčník Olomoucký kraj, který je distribuován do domácností zdarma a poskytuje nám zajímavé informace o celém kraji. Také sponzoring všemožných sportovních, kulturních či jiných akcí firem z Olomouckého kraje jim v některých mediích vytváří viditelnou reklamu a to je dobrý start. Škoda, že není příliš slyšet o regionální televizi. I když každý z krajů většinou mívá svoji vlastní regionální televizi, faktem je, že tyto televize většinou vysílají na televizních kanálech, které jsou pro lidi buď hůře dostupné, anebo o nich ani nevědí. Pak se úsilí vynaložené na tento způsob komunikace míjí účinkem.

Když už ale víme, kde informace hledat, potíž je v atraktivitě podání. Kdo se pídí

po informacích, které nejsou přímo na očích, či jsou strohé a nezábavné? Pro rozvoj kraje je důležité nalákat jak turisty a sponzory, tak lidi mladé a perspektivní. Pokud nabídneme černobílé zpravodajství s nudnou reportérkou a nudnými informacemi, nemůžeme očekávat úspěch. Většina z nás si spíše zapamatuje vizuální provedení a následně se nám vybaví

i samotná konkrétní informace, v nejlepším případě i s některými méně důležitými detaily. Ale tak funguje podvědomí. Kvalitní grafické ztvárnění informačního média je v současnosti jedním z nejdůležitějších „taháků". Pokud budeme aktivně oslovovat nejen mladé, ale všechny generace jejich jazykem, v jejich stylu, určitě bude výsledek stát za investovanou energii a finance. Pro mladší ročníky je také důležitá např. propagace na sociálních sítích

a v tom Olomoucký kraj trochu zaostává. Je to škoda, protože právě taková distribuce informací je finančně nenáročná a vlastně úplně jednoduchá. Stačí vytvoření důvěryhodného účtu a pravidelné poskytování zpráv o dění v kraji, o službách a akcích. Ostatní uživatelé pak nemusí bádat a hledat informace jako jehly v kupce sena, okamžitě se jim samy nabízejí. Jak široké možnosti se nám nabízejí a my je neumíme využít!!!

V neposlední řadě bychom neměli zapomenout na knihovny, které nabízí řadu různých publikací a pestrých programů i v menších obcích. Řada z nich má své internetové stránky,

na kterých se sami můžeme podívat, jestli knihovna knihu s danou problematikou má, či ne.

Ve větších městech se také setkáváme se samotnými programy knihoven např. Týden knihoven, Noc v knihovně apod. Knihovny jsou a bývaly vždy institucí, do které lidé chodí pro zdroje, které nemusí ve většině případů ověřovat sami. Navíc se zde potkávají lidé jinak cizí a navzájem si vyměňují novinky. Funguje tedy i jakési šíření informací pomocí „lidové slovesnosti".

Vedení všech těchto institucí, center a médií ale stojí peníze. I samotná publikace reklam a vůbec propagace informací je velmi nákladná, ať už se jedná o billboardy

či televizní a rozhlasové reklamy a další a další propagátory. Možná právě toto je nejtíživější břemeno v šíření jakýchkoliv informací a rozvíjení informačních a komunikačních prostředků v moderním duchu. Zvlášť v době hospodářské krize je těžké hledat finance na něco,

co možná někdo nebude pokládat až za tak důležité. Opak je ale pravdou, s vyšším povědomím o našem kraji, přijde více příležitostí pro něj. Například s přílivem turistů se zvýší zisk, s přílivem zisku přijdou další možnosti pro rozvoj, s takovými možnostmi se zvýší zájem investorů a přísun kapitálu, což může vést ke zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně občanů Olomouckého kraje. Zní jako pohádka? Nemyslím.

Stejné problémy totiž řeší i ostatní kraje a konkurence neprobíhá jen mezi firmami, ale i mezi kraji: o kvalitnější komunikační technologie, větší kapitál, spolehlivější politiky a produktivnější pracovní sílu a tak dále a tak dále. Nesmíme se utopit v množství nepotřebných informací a neposílat dál ty nezajímavé. Zbytečně budeme pravidelně hlásit, že František Novotný má novou milenku a dvě děti. Je to sice možná důležitá novinka pro bulvár, nikoliv však použitelná pro rozvoj kraje. Musíme zaujmout a být vidět, avšak v tom nejlepším, nejzábavnějším, ale také nejserióznějším světle. Památky přírodní i historické, pracovní příležitosti, investiční, vzdělávací a všemožné jiné možnosti u nás jsou, na kraji zůstává postarat se o to, aby nezůstávaly pozapomenuty v moři tisíců dalších okresů, krajů či republik. Potenciál našeho je kraje je obrovský, jen se o něm musí dozvědět okolí, a to nejen to nejbližší.

2. místo: Jan Kodl a Andrea Haislarová
Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Šumperk

Informační a komunikační technologie jsou v současné době nesporněsoučástínašeho světaa ať už přímo, či nepřímo ovlivňují naše životy. ICT s sebou přináší mnoho dobrého i špatného. Názory na využívání těchto technologií, jejich dopad na sociální chování, či různé formy lidské činnosti se rozcházejí. Dle mého názoru tento vývoj nelze zastavit, záleží pouze na tom, jak se lidstvo dokáže s vývojem ICT vyrovnat, respektive zda dokáže držet krok. Zpátečnické myšlení není na místě, naopak je potřeba pochopit podstatu věci.

Ve světě ICT se jako studenti Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Šumperku pohybujeme řadu let. Dva roky jižpracujeme v oblasti internetového marketingu, proto vidím ICT, konkrétně internet, zcela z jiného pohledu, než běžní uživatelé. Internet je médium, nekonečné množství informací, nezničitelný…v internetu jsou ale především peníze! Po dobu své krátké existence (oproti jiným typům médií) se vyšplhal internet na třetí místo, co se investic do reklamy týče a to hned za TV a tištěnou reklamu. Toto je jasným důkazem toho, že o internetu má smysl se bavit aumět se v něm pohybovatje velkou výhodou.

Kombinace mediatypů

Přesto, že mám zkušenosti v oblasti internetového marketingu, stále mě láká spíše venkovní reklama. Možná proto, že je pro mě reálnější než pixely na monitoru počítače. Na druhou stranu čísla mluví jasně a internet je lukrativnější než OOH.

Jelikoždva jsou vždy víc než jeden, začal se v našich hlavách rodit zajímavý nápad, jak propojit zdánlivě nesouvisející disciplíny – internet a venkovní reklamu (OOH). Princip je prostý, nabídnout lidem na internetovém portálupřehled o všech reklamních plochách, které lze využít, se všemi potřebnými informacemi jako je cena, dostupnost, majitel apod.

Majitelům reklamních plochnabídnout možnost své plochy inzerovat. Cena za pronájem bude pro náš portál snížena o 15%. Z těchto 15% můžeme nabídnout slevu pro zákazníky a zároveň získat provizi pro nás, jako zprostředkovatele.

Cena bude účtována až po proběhnutí obchodu, tudíž je tento systém zajímavý jak proinzerenty (platí až za skutečného zákazníka),tak pronakupující (nakupují se slevou).

V podstatě se jedná o reakci na vývoj portálů bezreklamky.cz, bezrealitky.cz, tedy tzv. webů „udělej si sám". Lidé jsou schopni a ochotni na internetu investovat a platit i velké peníze. Že nejde o špatnou ideu, dokazuje vznik webu www.mojebillboardy.cz, který de facto vychází z našich předpokladů.

My jsme alecelý systém posunuli ještě dále. Pokud plánujeme reklamní kampaň v oblasti venkovní reklamy, potřebujeme mimo reklamní plochy také grafický návrh, tvorbu materiálů apod. Venkovní reklama se také neomezuje pouze na billboardy, aleznáme nespočet reklamních formátů, jako reklama v MHD, na autech taxi služeb, městský itinerář, dále indoor reklama a mnohé další.

Našímcílem je všechny tyto služby spojit právě na jednom webu. Princip by měl zůstat zachován. Pro návštěvníky webu slevy na služby, pronájem reklamních ploch, provize za služby putuje až po reálném zprostředkování služeb, tedy část platby od reálného zákazníka.

Myšlenkou je vytvořit internetový portál, to znamená, že mimo vytvoření internetového trhu chceme také publikovat odborné články, nabídnout prostor pro prezentaci společností, je pro nás také zajímavá spolupráces asociací venkovní reklamy (AVR | www.avr.cz), která se v jednom ze svých prohlášení vyjádřila k podpoře regionálních partnerův oblasti OOH.

Olomoucký kraj na dlani

Centrem celého portálu, tak jako olomouckého kraje, je Olomouc. Především proto, že z pohledu marketéra má Olomouc největší reklamní potenciál. V kraji nabízí nejvíce možností z hlediska outdoorové, indoorové a dalších forem reklamy. Další vývoj předpokládá samozřejmě expanzi do větších měst olomouckého kraje.

Využití portálu a jeho význam je na místě. V prvé řaděpodporuje místí rozvojtím, že dává možnost společnostem, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají venkovní reklamy, inzerovat své služby za férových podmínek a především smysluplně, protože na portálu vždy existuje přímá souvislost mezi různými službami. (Nejde o klasický katalog!)

Podporuje vstup na trhrůzných společností do olomouckého kraje. Tím, že portál umožňuje vytvořit sofistikovanou reklamní kampaň podle polohy, formátu reklamy, výše rozpočtu a navíc se slevou, může být reklama v olomouckém kraji jistě zajímavější než za standardních podmínek.

Je zde přímánávaznost na další kraje. Předpokládáme, že pokud by se systém osvědčil, nic nebrání tomu, rozšířit celý systém na další kraje, případně na celou ČR.

Do této chvíle jsem operoval především s venkovní reklamou, nicméně stejně velký význam mají iprvky internetového marketingu, které nás v souvislosti s ICT zajímají nejvíce. Odborníci již jistě vidí v tomto projektu velice otevřené možnosti. Samozřejmostí je bannerová reklama, která je určena grafikou webu. Samozřejmostí jsou také PR články, které se mohou vzhledem k záběru webu dotýkat mnohých témat. Od prezentací společností až po vliv billboardové reklamy na nehodovost v olomouckém kraji. Možnost využít direct mailingové reklamy na mailové adresy registrovaných uživatelů. Nabízí se vytvoření katalogu firem.

V současné době je také internetový marketing neodmyslitelně spojován se sociálními sítěmi, na které se dá velice elegantně tímto projektem navázat a propagovat ho nejenmezi veřejnostíale oslovit takémalé a střední společnosti.

Z praxe

Příkladem může být společnost Nemovitosti.cz, s.r.o., která v rámci své reklamní kampaně v olomouckém kraji nechala v Olomouci potisknout na rok tramvaj MHD. Cena této reklamy je 200.000 Kč včetně potisku a odstranění reklamy.

Díky našemu webu může společnost získat tuto reklamu s 10% slevou (5% provize pro zprostředkovatele), tzn. za 180.000Kč. Navíc se na portále rovnou nabízí možnost, jak ušetřených 20.000Kč investovat, respektive do jaké reklamy je investovat.

To nepochybně zvyšuje PR podniku, Olomouce i samotného kraje a navíc podporuje další společnosti tím, že jsou do nich investovány peníze, které by jinak společnosti dostat nemusely.

Závěrem

V práci jsem nastínil náš podnikatelský záměr, který kombinuje netradičně internetovou a venkovní reklamu a svým zaměřením na olomoucký kraj nepochybněpřináší zajímavé možnosti ekonomického růstu a zvyšování PR kraje.

Je jasné, že ICT v současné době nelze odsouvat ani potlačovat jejich používání, naopak je potřeba otevřít se novým technologiím a naplno využít potenciál, který nám nabízí. V práci je vidět, jak lze využít internet k ekonomickému růstu a propagaci kraje cestami, které nemusí na první pohled vidět každý.

3. místo: Aneta Stodolová a Alena Lašáková
Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ v Přerově

Dostupnost a využívání informačních a komunikačních technologií ovlivňuje kvalitu správy a vytváří příležitosti pro ekonomický růst.

Zkratka ICT (z anglického Information and Communication Technologies) již dávno není zahalena tajemstvím. ICT, tedy informační a komunikační technologie, zahrnují veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery…), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…). Na českých školách začal předmět ICT nahrazovat dřívější výpočetní techniku či informatiku, neboť na rozdíl od nich lépe popisuje současnou realitu, kdy informace jsou s komunikací téměř nerozlučně spjaty. V moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. Z tohoto důvodu patří jejich ovládání mezi klíčové kompetence, důležité i pro fungování a rozvoj našeho kraje.

Když se řekne ICT, každý si pod tímto pojmem představí počítač a připojení k internetu. Někteří z nás si myslí, že počítače ohrožují mravní výchovu mládeže a mají negativní vliv zejména na mladého člověka, ale ne vždy tomu tak je. Je třeba hledat a nacházet pozitiva i negativa. Jsou tedy ICT naší hrozbou, nebo budoucností? Už v antiutopickém dramatu Rossum´s Universal Robots (R. U. R.) Karel Čapek varuje před přetechnizovanou společností, vyjadřuje obavy ze zneužití techniky, protože vývoj lidské morálky pokulhává za technickým pokrokem. Mohlo by se tedy stát, že technika bude zneužita proti lidstvu a ohrozí přímo jeho existenci. Reálné obavy nebo SCI-FI? Domníváme se, že dvě světové války ve 20. století jsou toho výmluvným argumentem a zároveň i varovným mementem pro budoucnost.

Přirozenou reakcí bylo to, že se lidé obávali budoucnosti s roboty a počítači. Původně ušlechtilá myšlenka, že roboti usnadní lidem práci, ulehčí jim jejich „robotu" (odtud původ slova robot, jehož tvůrcem je Josef Čapek, poprvé výrazu užil jeho bratr Karel právě ve hře R.U.R., a obohatil tak mezinárodní slovník!), takže lidé se budou moct věnovat pouze tomu, co je baví, co mají rádi, byla obrácena proti lidem, roboti jim nejen sebrali práci, ale také lidstvo vyhubili po té, co lidé natolik zlenivěli, že se jim už ani nechtěly plodit děti.

Na jednu stranu se nedivme, že existuje jistá nedůvěra v potenciální zneužití techniky. Ale na druhou stranu, kde bychom dnes byli bez počítačů? Kde bychom vyhledávali informace, které nyní nacházíme na internetu? Přečetli bychom si je v knížkách, encyklopediích, slovnících? Možná ano, ale my si myslíme, že spíš ne. Co by byl svět bez počítačů a internetu? Jak by se lidé domlouvali? Jak by probíhala komunikace? Přes dopisy nebo zprávy posílané po holubech jako v předminulém století? Nejspíše by nám nic jiného nezbývalo, ale pokrok je pokrok a počítače s připojením na internet k tomu neodmyslitelně patří, stejně jako výkonnější auta nebo stroje.

Je mnoho důvodů, proč používat počítače i v obcích a krajských správách. Vylepší a usnadní komunikaci, účetnictví a mnoho dalších úkonů, které úřady potřebují rychle vyřešit, zpracovat. Přes internet se můžeme spojit s kýmkoli, kdekoli a hlavně kdykoli. Počítač je nyní nedílnou součástí firem, školských zařízení, nemocnic, ale i většiny domácností. U obecních a krajských správ může počítač dopomoci k lepší komunikaci a vyřizování všech úkolů mezi jednotlivými pracovníky úřadu, ale také zlepšit dorozumívání mezi obcemi a kraji či mezi obcí a občanem.

Jaké druhy podnikání mohou těžit z ICT? Informační technologie jsou důležité jak pro domácnosti, tak i pro státní, krajskou a obecní správu až po živnostníka, který provozuje např. malý obchod se smíšeným zbožím na vesnici, rodinnou pekárnu, cukrárnu, kadeřnický salon, kosmetické, pedikérské či masérské služby nebo jakoukoli jinou firmu. Jelikož do počítače můžeme nahrát jakýkoli program, video, fotku a další údaje, všechny druhy podnikáni mohou z tohoto vynálezu 20. století těžit. Ano, někteří si myslí, že počítače nejsou tím pravým spolehlivým společníkem pro lidstvo, ale jak by se firmy a podnikatelé bez tohoto vynálezu obešli, si už ani neumíme představit. Všechny firmy a společnosti mají své podnikatelské a účetní programy, takže dnes je už opravdu nepředstavitelné a nemyslitelné, že byste tohle všechno museli psát ručně, počítat a přemýšlet nad tím, zda to máte tak kvalitně zpracované a vyplněné jako na počítači. Není nadto sednout si k počítači, napsat do vyhledávače či programu to, co potřebujete, a on sám vám vyplní údaje podle toho, jak to má být. Snadné, rychlé, spolehlivé. Tak proč toho nevyužít a neusnadnit si dnešní uspěchaný život?