Jak soutěžit

Chcete se pochlubit krásnou květinovou výzdobou, kterou zkrášlujete prostředí Olomouckého kraje? Vyfoťte svou květinovou výzdobu v rozsahu pravidel níže a soutěžte o zajímavé ceny.

Soutěžit můžete hned ve 2 kategoriích, a to „Nejhezčí okno/ balkon/ terasa“ a pak „Nejhezčí dům / blok domu a ulice“. Soutěžit můžete v obou kategoriích současně.
Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že účastník soutěže zašle fotografii květinové výzdoby spolu s krátkým popiskem na e-mail balkony@denik.cz.

Ze zaslaných fotografií vybere odborná porota celkem 5 postupujících v každé kategorii, ze kterých následně sami čtenáři vyberou v anketě vítěze, kteří se můžou těšit na skvělé výhry!

Harmonogram soutěže

Trvání soutěže: od 30. 6. do 15. 9. 2023
Zasílání fotek do soutěže: od 30. 6. do 27. 7. 2023
Hlasování odborné poroty a výběr shortlistu: od 31. 7. do 4. 8. 2023
Hlasování čtenářů pro soutěžící ze shortlistu: od 7. 8. do 3. 9. 2023
Vyhlášení vítězů: od 8. 9. 2023 na olomoucky.denik.cz

Podmínky soutěže

Vyfoťte květinovou výzdobu, která ve městě Olomouc anebo v celém Olomouckém kraji a přilehlém okolí zdobí letošní léto vaše okno, balkon, terasu nebo vchod do domu, vnitrobloku. Fotografii přihlásíte do soutěže tím, že snímek spolu s vaším jménem a krátkým popiskem (maximálně 100 znaků) na web zašlete na balkony@denik.cz, a to nejpozději do 27. 7. 2023. Do předmětu uveďte „Květinová soutěž Olomouc 2023“.

Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let, který je majitelem či uživatelem domu, bytu nebo provozovny v Olomouckém kraji a přilehlém okolí. Účastník soutěže bude mít v době vyhlášení soutěže květinovou výzdobu živými okrasnými rostlinami. Hodnotit se budou 2 kategorie: „Nejhezčí okno/ balkon/ terasa“ a pak „Nejhezčí dům / blok domu a ulice“. Je možné se současně přihlásit do obou soutěžních kategorií. Hodnotící faktory pro odbornou porotu budou barevná tonalita, celkový estetický dojem a originalita.

Každý je oprávněn přihlásit do každé kategorie jen jednu fotografii.

Soutěžící v e-mailu uvede, do které kategorie fotografii přihlašuje. V případě, že tato informace ve zprávě chybí, rozhodne o zařazení do soutěžní kategorie porota.

Podmínkou zařazení do soutěže je kromě zaslání fotografie pravdivé vyplnění jména a příjmení soutěžícího + jeho e-mailová adresa.

Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG/ PNG, minimální velikost 1 MB, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je Olomoucký spolek okrašlovací, IČ 10701699 se sídlem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, a společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, kontaktní e-mail: soutez@stance.cz,

Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie
a) neodpovídají zadanému tématu,
b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže,
d) získaly hlasy podvodně,
e) nebyly zaslány do soutěže se souhlasem vyfocené osoby (pokud se na fotografii nachází jiná osoba, než soutěžící),
f) nebo jinak porušují podmínky soutěže.
O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.

Účastníkem soutěže je každý občan České republiky, který zašle fotografii do soutěže dle stanovených podmínek. Výhry mohou být zaslány pouze na adresy v České republice.
Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.

Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže udělují automaticky souhlas s jejím použitím na sociálních sítích společnosti VLTAVA LABE MEDIA a. s., Olomouckého spolku okrašlovacího a partnerů soutěže. Zasláním fotografie se uděluje pořadatelům bezplatná licence k jejich užití v kontextu informování o soutěži či aktivitách Olomouckého spolku okrašlovacího. Tato licence se vztahuje na země EU po dobu 20 let.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním v pravidlech soutěže na webových stránkách Olomouckého deníku.

Přihlašování fotografií a pravidla pro přípustné hlasování

Ze zaslaných fotografií vybere tříčlenná odborná porota 5 nejlepších v každé kategorii, které budou zveřejněny v anketě Olomouckého deníku, kde budou o vítězi hlasovat sami čtenáři od 7. 8. do 3. 9. 2023.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude pořadatelem tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován.

Ostatní ustanovení

Zasláním fotografií do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků ke každému účastníkovi. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky.

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií. Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a příjmení v Deníku a v komunikačních kanálech partnerů akce. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže.

Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Z fotografií, které získají nejvyšší počet hlasů, vyhlásí pořadatel vítěze v každé kategorii na webové stránce Olomouckého deníku.

V případě rovnosti hlasů při hlasování veřejnosti rozhodne o vítězi odborná porota.

Výhry a jejich předání

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny ceny:

1. cena: 10 000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu organizátorem do pěti pracovních dní od vyhlášení. Podmínkou předání výhry je uvedení běžných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení, adresa pro doručení, která musí být vedena na území České republiky).

Výherce souhlasí s vyfotografováním a případnou publikací v komunikačních kanálech pořadatelů soutěže.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Výherci budou vyzváni ke splnění podmínek pro předání výhry do 7 dní od vyhlášení výherce soutěže prostřednictvím e-mailu. Pokud účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá do předání cen, bude ze soutěže vyloučen.

Jestliže výherce nezareaguje do 15 pracovních dní od vyhlášení, tzn. v této lhůtě nesplní podmínky pro převzetí výhry, nárok na výhru propadá. Výhra propadá také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Podmínky soutěže budou po celou dobu soutěže k dispozici na webu Olomouckého deníku.

Soutěž Nejkrásnější květinová výzdoba Olomouckého kraje se dále řídí Všeobecnými pravidly soutěží společnosti Vltava Labe Media a. s.