Jak soutěžit

• Chcete se pochlubit krásnou květinovou výzdobou, kterou zkrášlujete prostředí Olomouckého kraje? Vyfoťte svou květinovou výzdobu v rozsahu pravidel níže a soutěžte o zajímavé ceny.

• Soutěžit můžete hned ve 2 kategoriích, a to „Nejhezčí okno/ balkon/ terasa“ a pak „Nejhezčí dům / blok domu a ulice“. Soutěžit můžete v obou kategoriích současně.

• Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že účastník soutěže zašle fotografii květinové výzdoby spolu s krátkým popiskem na e-mail balkony@denik.cz. Ze zaslaných fotografií vybere odborná porota celkem 5 postupujících v každé kategorii, ze kterých následně sami čtenáři vyberou v anketě vítěze, kteří se můžou těšit na skvělé výhry!

Harmonogram soutěže

• Trvání soutěže: od 11.7. do 18.9. 2022

• Zasílání fotek do soutěže: od 11.7. do 15.8. 2022

• Hlasování odborné poroty a výběr shortlistu: od 16. 8. do 19. 8. 2022

• Hlasování čtenářů pro soutěžící ze shortlistu: od 22. 8. do 11. 9. 2022

• Vyhlášení vítězů: v týdnu od 12. 9. 2022 na https://olomoucky.denik.cz

Podmínky soutěže

• Vyfoťte květinovou výzdobu, která ve městě Olomouc anebo v celém Olomouckém kraji a přilehlém okolí zdobí letošní léto vaše okno, balkon, terasu nebo vchod do domu, vnitrobloku. Fotografii přihlásíte do soutěže tím, že snímek spolu s vaším jménem a krátkým popiskem (maximálně 100 znaků) na web zašlete na balkony@denik.cz, a to nejpozději do 15. 8. 2022. Do předmětu uveďte „Květinová soutěž Olomouc“.

• Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let, který je majitelem či uživatelem domu, bytu nebo provozovny v Olomouckém kraji a přilehlém okolí. Účastník soutěže bude mít v době vyhlášení soutěže květinovou výzdobu živými okrasnými rostlinami. Hodnotit se budou 2 kategorie: „Nejhezčí okno/ balkon/ terasa“ a pak „Nejhezčí dům / blok domu a ulice“. Je možné se současně přihlásit do obou soutěžních kategorií. Hodnotící faktory pro odbornou porotu budou barevná tonalita, celkový estetický dojem a originalita.

• Každý je oprávněn přihlásit do každé kategorie jen jednu fotografii.

• Soutěžící v e-mailu uvede, do které kategorie fotografii přihlašuje. V případě, že tato informace ve zprávě chybí, rozhodne o zařazení do soutěžní kategorie porota.

• Podmínkou zařazení do soutěže je kromě zaslání fotografie pravdivé vyplnění jména a příjmení soutěžícího + jeho e-mailová adresa.

• Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG/ PNG, minimální velikost 1 MB, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.

• Organizátorem a provozovatelem soutěže je Olomoucký spolek okrašlovací, IČ 10701699 se sídlem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, a společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, kontaktní e-mail: soutez@stance.cz,

• Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie

o a) neodpovídají zadanému tématu,

o b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,

o c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže,

o d) získaly hlasy podvodně,

o e) nebyly zaslány do soutěže se souhlasem vyfocené osoby (pokud se na fotografii nachází jiná osoba, než soutěžící),

o f) nebo jinak porušují podmínky soutěže.

• O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.

• Účastníkem soutěže je každý občan České republiky, který zašle fotografii do soutěže dle stanovených podmínek. Výhry mohou být zaslány pouze na adresy v České republice.

• Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.

• Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže udělují automaticky souhlas s jejím použitím na sociálních sítích společnosti VLTAVA LABE MEDIA a. s., Olomouckého spolku okrašlovacího a partnerů soutěže. Zasláním fotografie se uděluje pořadatelům bezplatná licence k jejich užití v kontextu informování o soutěži či aktivitách Olomouckého spolku okrašlovacího. Tato licence se vztahuje na země EU po dobu 20 let.

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním v pravidlech soutěže na webových stránkách Olomouckého deníku.

Přihlašování fotografií a pravidla pro přípustné hlasování

• Ze zaslaných fotografií vybere tříčlenná odborná porota 5 nejlepších v každé kategorii, které budou zveřejněny v anketě Olomouckého deníku, kde budou o vítězi hlasovat sami čtenáři od 22. 8. do 11. 9. 2022.

• Každý účastník může u každé fotografie hlasovat pouze jedenkrát. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude pořadatelem tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován.

Ostatní ustanovení

• Zasláním fotografií do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků ke každému účastníkovi. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií. Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a příjmení v Deníku a v komunikačních kanálech partnerů akce. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Z fotografií, které získají nejvyšší počet hlasů, vyhlásí pořadatel vítěze v každé kategorii na webové stránce Olomouckého deníku.

• V případě rovnosti hlasů při hlasování veřejnosti rozhodne o vítězi odborná porota.

Výhry a jejich předání

• Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny ceny:

1. cena: 10 000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bělecký Mlýn v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bělecký Mlýn v hodnotě 1000 Kč.

• Výherce na prvním místě také získá speciální odměnu od hejtmana Olomouckého kraje. Její podoba bude upřesněna.

• Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu organizátorem do pěti pracovních dní od vyhlášení. Podmínkou předání výhry je uvedení běžných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení, adresa pro doručení, která musí být vedena na území České republiky).

• Výherce souhlasí s vyfotografováním a případnou publikací v komunikačních kanálech pořadatelů soutěže.

• Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

• Výherci budou vyzváni ke splnění podmínek pro předání výhry do 7 dní od vyhlášení výherce soutěže prostřednictvím e-mailu. Pokud účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá do předání cen, bude ze soutěže vyloučen.

• Jestliže výherce nezareaguje do 15 pracovních dní od vyhlášení, tzn. v této lhůtě nesplní podmínky pro převzetí výhry, nárok na výhru propadá. Výhra propadá také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Podmínky soutěže budou po celou dobu soutěže k dispozici na webu Olomouckého deníku.

• Soutěž Nejkrásnější květinová výzdoba Olomouckého kraje se dále řídí Všeobecnými pravidly soutěží společnosti Vltava Labe Media a. s.