Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

Zeptali jsme se proto, jaké jsou plány nového majitele.

„Chceme být nadále spolehlivým dodavatelem tepla a elektřiny a významně se podílet na rozvoji regionu, kde působíme," říká v rozhovoru pro Deník předseda představenstva Petr Jeník.

Dodáváte teplo nejen pro celé město, ale i pro významné průmyslové společnosti a část Zlína. Jak letos probíhaly přípravy na topnou sezonu?
Stejně jako v minulých letech jsme využili letní měsíce k nezbytným opravám, kontrole a přípravě technologií pro bezporuchový a spolehlivý provoz v zimních měsících.
Na konci července proběhla také pětidenní odstávka, obyvatel se však žádným způsobem nedotkla. Zatímco většina tepláren v této době přerušuje dodávky, my díky záložnímu zdroji v Malenovicích zajišťujeme teplou vodu pro odběratele bez omezení.
Od začátku září jsme byli opět připraveni zahájit dodávky tepla našim zákazníkům. Reagovali jsme na vývoj počasí a vzhledem k ochlazení jsme letos začali topit v polovině září, což bylo o pět dní dříve než v minulém roce.

Otázka, která jistě zajímá všechny vaše zákazníky: Budou se příští rok zvyšovat ceny tepla? Proběhla už jednání s vašimi klíčovými dodavateli?
Jednání s dodavateli paliva stále probíhají, takže o konečných cenách na příští rok ještě nebylo rozhodnuto. Cena tepla je věcně usměrňována, je tedy možné do ní promítnout jen oprávněné náklady a ceny pro odběratele se odvíjejí od cen vstupů. Případné zdražování proto závisí na ceně uhlí, naší snahou je však ceny tepla nezvyšovat. Musíme obstát v konkurenčním prostředí, proto hledáme úspory jinde. Ať už se jedná o vlastní náklady, zvyšování efektivity provozu nebo hledání alternativních možností dodávek paliva.
Pokud jde o domácnosti, ty dnes platí za teplo víc především kvůli změnám DPH. Snížená sazba za poslední roky vzrostla o deset procent.

Od roku 2016 se budete muset jako řada dalších společností přizpůsobit přísnějším emisním limitům. Co to pro vás bude znamenat?
Do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí, investujeme dlouhodobě. Investice do odsiřovacího zařízení a výměna elektroodlučovačů popílku za látkové filtry u kotlů vedly k výraznému snížení produkce oxidu síry téměř o polovinu a k podstatnému snížení emisí tuhých látek. Teď bychom měli kvůli evropské legislativě a přísnějším emisním limitům jen do modernizace odsíření a denitrifikace kouřových spalin investovat zhruba půl miliardy korun. Výše vynaložených prostředků ovšem není adekvátní výsledkům a konečným spotřebitelům žádný efekt nepřinese.

Mohou právě tyto ekologické požadavky zvýšit ceny tepla?
Náklady vložené do projektů ke splnění přísnějších ekologických limitů po roce 2016 se mohou postupně promítat do ceny tepla. Ekologické požadavky, stejně jako administrativní zásahy státu týkající se DPH či daně z pevných paliv mají samozřejmě vliv na konečnou cenu pro zákazníky.

Jaké jsou kromě emisních limitů ekologické požadavky na společnost?
Jako středně velká společnost podléháme velmi přísnému dozoru státních orgánů, musíme splňovat všechny stanovené limity. A zdaleka nejde jen o emise do ovzduší, ale také o další složky životního prostředí, vodu, půdu nebo hlukové limity. V oblasti odpadů se snažíme co nejvíce snížit podíl ukládání popílku na odkališti a znovu jej využít ve stavebnictví. Tuhé zbytky po spalování dále využíváme k výrobě stabilizátu pro rekultivaci skládek. Přestože se letos bez jakýchkoliv varovných signálů ze strany státu snížila podpora spoluspalování bioamasy s uhlím, takže se už teplárnám z ekonomického hlediska nevyplácí, úplně jsme toto alternativní palivo neopustili a pokračovali jsme ve spalování peletek.

Přispíváte na nějaké charitativní nebo sociální projekty, podporujete občanská sdružení?
Nový majitel si uvědomuje zodpovědnost vůči regionu, kde působíme. Aktivně se chceme podílet na jeho rozvoji, podporujeme projekty okolních měst, organizací a sdružení především v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociální oblasti a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Většina prostředků na dary či sponzoring míří do Otrokovic, Napajedel a Zlína. V letošním roce jsme uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci s městem Otrokovice, významně přispíváme na sportovní, kulturní a společenské akce města. Dohodu jsme podepsali také s městem Napajedla, které využije peníze na vybudování stálé expozice o historii Napajedel v objektu Nového kláštera.
Podpořili jsme také další organizace, které pomáhají nemocným dětem, lidem se zdravotním postižením i seniorům. Poskytli jsme například prostředky Sdružení Šance, otrokovické pobočce Naděje nebo Charitě svaté Anežky.
Spolupracujeme s DDM, mateřskými a základními školami. Nezapomínáme ani na sportovní aktivity, podporujeme kluby a sportovní akce především pro děti a mládež.

Dá se podle vás skloubit společensky odpovědné chování vůči zaměstnancům, přírodě a dalším zainteresovaným subjektům se soutěživostí v tržním prostředí? Zejména když se věnujete nejen výrobě tepla, ale také elektřiny.
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Trh s teplem a elektřinou je v současné době velmi deformovaný zásahy státu i Evropské unie, takže o tržním prostředí už nemůže být řeč. I když to ve stávajících podmínkách není jednoduché, snažíme se vše skloubit a chovat se zodpovědně vůči našim zaměstnancům a celému regionu. Nejen dobrá cena a kvalitní služby, ale i společenská odpovědnost firmy přece může být konkurenční výhodou.

Jaké významné investice proběhly v poslední době? Chystáte ještě jiné než zmíněné ekologické investice?
Stále investujeme do obnovy zařízení, zvyšování efektivity provozu a snižování dopadu na životní prostředí. V posledních letech teplárna postupně zmodernizovala dva kotle na uhlí. Ještě nás čeká významná investice do třetího kotle, který opravíme nebo postavíme zcela nový. Hodně prostředků vkládáme také do rozvoje a modernizace tepelných sítí.
Budujeme nové přípojky a daří se nám rozšiřovat okruh našich odběratelů v nových bytových domech, obchodních centrech, průmyslových provozech nebo ve školách. Zákazníci si uvědomují nesporné výhody připojení na centrální zdroj tepla, který je bezpečný, pohodlný, ekologický a jeho cena je příznivá.

Nedávno jste opravovali horkovody u kina Květen ve Zlíně-Malenovicích. Jsou už opravy dokončeny? Blíží se další?
Stavební práce probíhaly podle harmonogramu a vše jsme stihli do začátku nové topné sezony. Rekonstrukcí horkovodu u kina Květen pokračovala další etapa modernizace sítí. V Otrokovicích jsme postupně parovody nahradili horkovodními rozvody a před třemi lety začala teplárna s rekonstrukcí primárních horkovodů také v Malenovicích. Všechny tyto práce provádíme mimo topnou sezonu, v tomto roce už proto žádné akce zahajovat nebudeme. V příštích letech budeme do modernizace sítí dále investovat, práce budou pokračovat například v ulicích Husova a na třídě Svobody v Malenovicích.

Kde vidíte společnost za deset let?
Bohužel nemám věšteckou kouli, ale určitě nás nečeká jednoduché období. Chybí dlouhodobá strategie teplárenství, energetická koncepce, stále se mění legislativa, pravidla a zpřísňují se ekologické požadavky. Není jasně stanovená politika státu ani Evropské unie. Musíme se rozhodnout, zda se v budoucnu staneme jen montovnou, nebo se zařadíme mezi vyspělá průmyslová společenství.
Jsem optimista, proto věřím, že si zvolíme druhou možnost. Proto vidím Teplárnu Otrokovice jako prosperující firmu, která přináší svému novému majiteli zisk a svým zaměstnancům jistotu dobrého výdělku a která má mezi obyvateli Zlínska renomé jako spolehlivý dodavatel tepla do jejich domovů a silný partner, jenž umí podat pomocnou ruku, když je třeba.

Teplárna Otrokovice, a. s.*s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny začala v 70. letech minulého století,
*v roce 1992 byla Fondem národního majetku založena akciová společnost Teplárna Otrokovice,
*letos došlo ke změně majitele, společnost se stala součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP,
*hlavním předmětem podnikání je výroba, rozvod a odbyt tepla a teplé vody a výroba a odbyt elektřiny,
*společnost zásobuje teplem 9000 domácností, průmyslové podniky a firmy na území měst Otrokovice, Napajedla a Zlín- -Malenovice, k největším odběratelům mezi podniky patří Continental Barum, Fatra a Toma
*zaměstnává 184 lidí.