V těchto regionech platí zákaz aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u jednoletých plodin na orné půdě v době od 15. října do 28. února, u trvalých travnatých porostů a trav na orné půdě od 15. září do 31. března a týká se katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí.

Převážná část okresu je zařazena do klimatického regionu 0 - 5 (sušší a teplejší charakter) a zde platí zákaz používání minerálních dusíkatých hnojiv v období od 1. listopadu do 31. ledna u jednoletých plodin na orné půdě a od 1. října do 28. února u trvalých porostů a trav. Období zákazu neplatí pro hnojení trvalých kultur (chmelnice, ovocné sady) a polní zeleniny.

Zařazení katastru do klimatického regionu lze zjistit podle bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) - je to první číslice pětimístného kódu BPEJ.
Případné porušení uvedeného zákazu nemá vztah k dotacím. Všeobecně platí podmínka neaplikovat dusíkatá hnojiva na sníh, zmrzlou nebo podmáčenou půdu.

Miloš Porč, ředitel Okresní agrární komory Olomouc