Průkopníkem v tomto tématu se stal PhDr. Martin Wihoda – první vydání publikace o Vladislavu Jindřichovi bylo vročeno letopočtem 2007. Autor dále pokračoval v badatelském výzkumu a po určité době se k osobě Vladislava Jindřicha publicisticky vrátil. V průběhu uplynulých let vytěžil ze studia pramenů nové poznatky, které se staly základem pro napsání druhého vydání vladislavské monografie.

Autor dosáhl maximálního cíle. Vzhledem k relativně nedostatečné pramenné základně zvolil kombinaci chronologického výkladu více či méně významných činů markraběte Vladislava Jindřicha a analýzy jeho politických, společenských či kulturních zásahů do dějin Čech a Moravy v pozdních letech 12. a raném období 13. století. Výsledná podoba druhého vydání knihy tak pro čtenáře představuje především průnik do mocenských poměrů střední Evropy, kde se již pomalu začaly uplatňovat různé modernizační procesy.

Autor přesvědčivě dokládá relativně malý, ale v některých aspektech důležitý podíl markraběte na těchto procesech. Přitom nezastírá, že Vladislav Jindřich, vzhledem ke svému postavení, pronikl do středu dění v Čechách, na Moravě a potažmo ve střední Evropě pouze v několika výjimečných případech.

Nebyl však pouhým okrajovým hráčem na politické šachovnici. Autor dokazuje, že dohoda o dělbě moci a postavení mezi oběma bratry (Vladislav Jindřich také mocensky a i za cenu vojenského střetnutí usiloval o královský trůn) byla ve svém důsledku pro upevnění postavení Přemysla Otakara I. jako českého krále stejně důležitá jako v pozdější době vydání Zlaté buly sicilské dne 26. září 1212.

Přehlednosti textu a zároveň celkové atraktivitě knihy pomáhá rozdělení do šesti kapitol, ve kterých je Vladislav Jindřich čtenáři postupně mj. představen jako dědic trůnu, správce, markrabě a vladař země, hospodář, zakladatel a mecenáš. Text je navíc doplněn přílohami, včetně částečně rekonstruovaného (pokud bylo možné v pramenech údaje vyhledat) itineráře cest Vladislava Jindřicha.

Autor zde poněkud spekuluje - v souvislosti s malým počtem dochovaných markraběcích listin uvažuje o možném chatrném zdravotním stavu Vladislava Jindřicha. Na příslušném místě v textu knihy celkovým rámcem lokalit jeho pobytu však zároveň dokazuje, že při způsobu vlády tzv. ze sedla koně by proměnu knížecí Moravy v Moravu markrabskou nemohl uskutečnit neduživý vladař.

Lze doufat, že druhé vydání této nově aktualizované a stylisticky kompaktně napsané Wihodovy monografie o markraběti Vladislavu Jindřichovi vyšlo ve vyšším nákladu než v roce 2007, aby se o jasnějších konturách života mladšího bratra českého krále Přemysla Otakara I. mohl dozvědět co největší počet zájemců o historii.

Martin Wihoda: Vladislav Jindřich, ISBN: 978-80-257-2905-2, 301 str., 2.vyd., v nakladatelství Argo 1. vyd., Praha 2019

Autor: Stanislav Vaněk